BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida

Posiedzenia Rady Miejskiej są z mocy prawa jawne i otwarte dla publiczności.

Szanowni mieszkańcy, Wszyscy zainteresowani !

Z uwagi na panującą sytuację zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz pojawieniem się nowego wariantu wirusa Omicron, w trosce o bezpieczeństwo apeluję o skorzystanie z możliwości oglądania bezpośredniej transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej pod adresem: https://transmisja.esesja.pl/miastorucianenida

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. ) zwołuję na dzień 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz.15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XLIX sesję Rady Miejskiej.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
  • z XLVII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 15 grudnia 2021 r.
  • z XIV nadzwyczajnej (XLVIII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 30 grudnia 2021 r.
 1. Przyjęcie planów pracy na 2022 rok:
  • Komisji Rewizyjnej,
  • Komisji Ekonomiczno- Gospodarczej i Budżetu,
  • Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,
  • Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Turystyki,
  • Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
 1. Przyjęcie apelu w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących problemu zanieczyszczania Wielkich  Jezior Mazurskich.
 2. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2022-2028.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 r..
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Ruciane-Nida.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości  wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2022-2025.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu w celu przejścia  i umieszczenia urządzeń elektroenergetycznych na  nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości – na okres do 3 lat.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/374/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 września 2021 r. w  sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida – ulica Akacjowa, Harcerska, Dybówek.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VI.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jego najemcy (lokal nr 4 w budynku Karwica 51).
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, Stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jego najemcy (lokal nr 53 w budynku Kwiatowa 7 w  Rucianem-Nidzie).
 3. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 4. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 5. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 6. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

/-/ Agnieszka  Kręciewska

Data powstania: wtorek, 25 sty 2022 11:24
Data opublikowania: wtorek, 25 sty 2022 11:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 lut 2022 08:14
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 459 razy