BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POŚ.6733.18.2021CP

Obwieszczenie

POŚ.6733.18.2021CP

Ruciane-Nida,  16 grudzień 2021 r.

                                                                    

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)   oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej nN 0,4 kV, słup linii podziałowej linii nap. nN 0,4 kV szt.1, złącze kablowe nN 0,4 kV.  Inwestycja realizowana na działce o nr geodezyjnym 308, 309, 310, 311/7, 311/12, obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowany przez Pana Józefa Błudnickiego.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.
Data powstania: wtorek, 21 gru 2021 09:40
Data opublikowania: wtorek, 21 gru 2021 09:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 gru 2021 09:50
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 402 razy