BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ.6733.14.2021CP

Ruciane-Nida,  08 października  2021 r.

 

POŚ.6733.14.2021CP

                                                                    

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 )  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego   w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii napowietrznej SN 15kV dł.11m, linii kablowej SN 15kV dł. około 240 m, budowa 1 słupa, budowa słupowej stacji transformatorowej. Inwestycja realizowana na działkach o nr ewidencyjnym 1156/27, 88/4, 85/4, 85/11, obręb Karwica, gm. Ruciane-Nida. Inwestorem jest Sun § Snow Real Estate Sp. z o.o.,                        ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, działający przez pełnomocnika Pana Artura Leszczyńskiego, ul. Sportowa 13, 11-513 Miłki.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

Data powstania: wtorek, 12 paź 2021 09:57
Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2021 11:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 paź 2021 13:29
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 284 razy