BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko opiekuna osób starszych

Nabór na stanowisko opiekuna osób starszych

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruciane-Nidzie poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej.

Miejsce pracy: Teren Gminy Ruciane-Nida – w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych.

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 1. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej,
  e) wykształcenie minimum zawodowe,
  f) prawo jazdy kat. B.

 2. Wymagania dodatkowe:
  a) kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska, np. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego, ukończony kurs dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych lub w przypadku braku kwalifikacji zawodowych doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi warunkujące wysoką jakość świadczonych usług
  b) samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
  c) pozytywne nastawienie do osoby starszej/niepełnosprawnej
  d) umiejętność obsługi urządzeń cyfrowych (m.in. telefon, tablet, opaski elektroniczne itp.),
  e) umiejętność organizacji pracy w domu chorego,
  f) umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość),
  g) umiejętność skutecznego komunikowania się,
  h) wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,
  i) cierpliwość i opanowanie szczególnie w sytuacjach stresowych,
  j) mile widziane ukończenie kursu z zakresu pierwszej pomocy,
  k) otwartość na różne formy doskonalenia zawodowego podnoszące jakość wykonywanych obowiązków,

 3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
  a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
  b) czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
  c) czynności opiekuńcze,
  d) czynności gospodarcze,
  e) umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowanie podopiecznemu posiłków,
  f) pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego,
  g) prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przekazany po powierzeniu zadania.

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV)
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Polna 1, 12-220 Ruciane-Nida od dnia 07 czerwca 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 roku.
Informacje dodatkowe można uzyskać w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie, tel. 87 423 16 40 wew. 22.OŚWIADCZENIA

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………… oświadczam, że:

 • nie jestem karana za przestępstwa popełnione umyślnie

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych

 • mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej.

………………………………………
(data, podpis)

Data powstania: poniedziałek, 7 cze 2021 13:48
Data opublikowania: poniedziałek, 7 cze 2021 13:52
Opublikował(a): Monika Cwalińska
Zaakceptował(a): Monika Cwalińska
Artykuł był czytany: 385 razy