BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Przewodnicząca                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                          

RO.RM. 0002.03.2021          

 

                                                                 

                                                                                           

                                                                                Ruciane -  Nida,  22  marca 2021 r.   

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713
z późn. zm.) zwołuję na dzień: 

29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz.1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

XXXVII sesję Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 22 lutego 2021 r.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2021 – 2028.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 i zwrotu części tej opłaty.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VI.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane – Nida na rzecz jego najemcy (w Rucianem-Nidzie ul. Słowiańska 15 lokal Nr 15).

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane – Nida na rzecz jego najemcy (w Rucianem-Nidzie ul. Kwiatowa 7 lokal Nr 51). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego, na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane – Nida (budynek mieszkalny nr 2 w Onufryjewie).

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (część działki  nr geod. 121/4 w Wojnowie).

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (część działki  nr geod. 87/2 w Głodowie).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (część działki  nr geod. 143/4 w Rucianem-Nidzie).

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na  okres do 3 lat (część działki  nr geod. 87/40 w Rucianem-Nidzie).

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruciane-Nida w 2021 roku”.

19. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

20. Zapytania i wnioski mieszkańców.

21. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

22. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

                                                                                   / - /   Agnieszka Kręciewska

 

 

 

Data powstania: wtorek, 23 mar 2021 13:26
Data opublikowania: wtorek, 23 mar 2021 13:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 kwi 2021 07:43
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 604 razy