BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ.6733.16.2020CP

           

 Ruciane-Nida dn. 08 marca 2021 r.

POŚ.6733.16.2020CP

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku   w sprawie lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 2161/8, 23/13, 23/17, 23/3, 23/17, 23/3, 23/17, 23/3, 23/7, 23/11 oraz na części działek: 2154/3, 2154/4, 28, 2161/15, 2161/11, 23/16, 23/18, 23/20, 23/24, 23/22, 23/25, 16/1, 16/2, 23/28, 24/2, 24/3, 24/4, 2161/13, 2161/14, 14/8, 14/14, 14/13, 14/11, 14/9, 14/1, 29 w obrębie geodezyjnym Iznota, Ruciane-Nida– obszar wiejski. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A, ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez Pana Michała Kuczyńskiego, ul. Gdańska 12,       15-249 Białystok

 

 Postanawiam

 

Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na działkach nr: 2154/3, 2161/8, 23/13, 23/17, 23/3, 23/17, 23/3, 23/17, 23/3, 23/7, 23/11 oraz na części działek: 2154/3, 2154/4, 28, 2161/15, 2161/11, 23/16, 23/18, 23/20, 23/24, 23/22, 23/25, 16/1, 16/2, 23/28, 24/2, 24/3, 24/4, 2161/13, 2161/14, 14/8, 14/14, 14/13, 14/11, 14/9, 14/1, 29 w obrębie geodezyjnym Iznota, Ruciane-Nida– obszar wiejski. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A, ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez Pana Michała Kuczyńskiego, ul. Gdańska 12, 15-249 Białystok

 

 

 Uzasadnienie

 

W dniu 27 lipca 2020 r. tut. Organ  zawiadomił strony o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie ustalenia w/w lokalizacji inwestycji celu publicznego.  W dniu 21 września 2020 r (znak: POŚ.6733.16.2020.CP) działająca z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego   i Ochrony Środowiska ustaliła lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na działkach nr: 2154/3, 2161/8, 23/13, 23/17, 23/3, 23/17, 23/3, 23/17, 23/3, 23/7, 23/11 oraz na części działek: 2154/3, 2154/4, 28, 2161/15, 2161/11, 23/16, 23/18, 23/20, 23/24, 23/22, 23/25, 16/1, 16/2, 23/28, 24/2, 24/3, 24/4, 2161/13, 2161/14, 14/8, 14/14, 14/13, 14/11, 14/9, 14/1, 29 w obrębie geodezyjnym Iznota, Ruciane-Nida– obszar wiejski. Od wyżej wydanej decyzji organu pierwszej instancji, wpłynęło odwołanie strony postępowania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 03 luty 2021 r., znak: SKO.73.374.2020 rozstrzygnęło uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W dniu 08.03.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo pełnomocnika Inwestora z prośbą o wycofanie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia.   Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przychylił się do prośby i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe.                 

 

    Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji

 

 

                                        

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego
  4. a/a.

 

Data powstania: wtorek, 9 mar 2021 11:49
Data opublikowania: wtorek, 9 mar 2021 11:51
Data przejścia do archiwum: środa, 31 mar 2021 13:58
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 349 razy