BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, położonej w Rucianem -Nidzie, niżej wymienionej:

  • działki ozn. nr geod. 32/20, o pow. 1103 m2, poł. ob. Piaski, gm. Ruciane-Nida,

cena wywoławcza  netto   250 000,00 zł, wadium  15 000,00 zł;

 Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona nr geod. 32/20 o pow. 1103m2 poł. w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana na przedmiotową nieruchomość decyzja o warunkach zabudowy.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny rozwojowe funkcji turystycznej.

W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek gruntowy oznaczony symbolem dr- droga.

Dla nieruchomości oznaczonej nr geod. 32/20 w Sądzie Rejonowym w Piszu  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00013642/0.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nabrzeże Jeziora Bełdany o kształcie wydłużonego wieloboku.

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta umową dzierżawy nr IGK.6845.25.2019 z dnia 24.09.2019r. zawartą na czas oznaczony. Zgodnie z art. 678 § 1 KC zbycie przedmiotu umowy podczas trwania stosunku dzierżawy nie powoduje ustania tego stosunku. W miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wstępuje nabywca przedmiotu dzierżawy, który od chwili zbycia staje się wydzierżawiającym. Wstąpienie to odbywa się z mocy prawa.

Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej nr OL1P/00006192/8 w brzmieniu każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości objętej KW OL1P/00013642/0 przysługuje odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na czas określony to jest do czasu zamiany gruntów pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Lasów Państwowych, polegająca na prawie przejścia i przejazdu, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działki nr 3011/6 o obszarze 18,7254 ha oraz uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej nr OL1P/00006192/8 w brzmieniu każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości objętej KW OL1P/00013642/0 przysługuje odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na czas określony to jest do czasu zamiany gruntów pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Lasów Państwowych, polegająca na prawie przejścia i przejazdu, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działek gruntu o nr 3015/1 o obszarze 23,6300 ha oraz 3020/1 o obszarze 4,0900 ha.

Dostęp do nieruchomości następuje przez działki 32/11, 32/9, 23/14, 23/16, 34/5, 32/16, 32/19 położone w obrębie Piaski, gm. Ruciane-Nida.  

 

III publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu  24 lutego 2021 r., o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Al. Wczasów 4.

 

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2021  roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko -Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
  2. Uczestnictwo w przetargu:

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu. 

Przystąpienie do przetargu osób będących w związku małżeńskim:

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej.

Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Spółki lub firmy przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Ponadto reprezentant spółki przystępując do licytacji zobowiązany jest do przedłożenia uchwały wspólników zezwalającej na nabycie nieruchomości.

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  2. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej tak, aby środki pieniężne zostały uznane na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji (licytacja obywa się w kwocie netto, do której zostanie doliczone 23 % podatku VAT) wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych: bip.ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl, www.ruciane-nida.pl,
  7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida, Wczasów 4,  pokój nr 21, tel. 0/87/4254438, fax  0/87/4254456.

 

Podano do publicznej wiadomości od dnia 19 stycznia 2021 r. do dnia  19 lutego 2021r.                                                           

                                                                                  

UWAGA!!!

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Właściwy organ, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

 

Data powstania: wtorek, 19 sty 2021 13:38
Data opublikowania: wtorek, 19 sty 2021 14:37
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sty 2022 13:38
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 1897 razy