BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Przewodnicząca                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

RO.RM. 0002.12.2020          

                                                                 

                                                                                                    

                                                                         Ruciane -  Nida, 21 października 2020 r.   

                                                                                                                    

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień: 

 

28 października 2020 r. (środa) o godz.1515

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

XXXI sesję Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 30 września 2020 r.

5. Informacja:

  • Przewodniczącej Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i Burmistrza MiG za 2019 rok,
  • Burmistrza Miasta i Gminy o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, osoby wydające  decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza MiG oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2019 rok.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

    6.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020 – 2028,

    6.2. dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

    6.3. zmiany Uchwały Nr XXXI/197/2013 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowo lub całkowitego zwolnienia od opłat  i określenia trybu ich pobierania,

   6.4. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

    6.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 1 roku, (działka o nr geod. 115/94 o pow. 5233 m2w Rucianem-Nidzie),

    6.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 1 roku, (działka o nr geod. 115/95 o pow. 6119 m2w Rucianem-Nidzie),

    6.7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane – Nida (działka  o nr geod. 353/2 w Rucianem-Nidzie),

    6.8. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane - Nida, na rzecz jego najemcy  (lokal nr 1 w budynku Popielno  Nr 17). 

7. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

8. Zapytania i wnioski mieszkańców.

9. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

10. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

                                                                                   / - /   Agnieszka Kręciewska

 

 

 

Data powstania: czwartek, 22 paź 2020 10:07
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2020 10:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lis 2020 09:42
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 79 razy