BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie VI publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, położonej w Rucianem -Nidzie, niżej wymienionej:

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ozn. nr geod. 176/21, o  pow. 1 549 m2, położonej w  obr. geod. Ruciane -Nida, ul. Kowalik

            cena wywoławcza  netto   273 000,00 zł, wadium  30 000,00 zł.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona nr geod. 176/21, o  pow. 1 549 m2, położona w  obr. geod. Ruciane - Nida, ul. Kowalik, ujawniona w księdze wieczystej OL1P/00013020/4.

Nieruchomość jest objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jako: w części 9MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 10ZL  tereny leśne.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem nieużytkowym o pow. 88,86m2. Budynek niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym krytym blachą trapezową, docieplony styropianem, otynkowany. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: kuchnia, świetlica, przedsionek, dwa pomieszczenia gospodarcze, korytarz.

 

VI publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 20 października 2020 r., o godzinie 12.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Al. Wczasów 4.

 

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2020  roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko -Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  4. Po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem, że Skarb Państwa – Lasy Państwowe nie wykona prawa pierwokupu przysługującego mu na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129).
  5. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
  6. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  7. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych: bip.ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl, www.ruciane-nida.pl
  10. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Wczasów 4,  pokój nr 21, tel. 0/87/4254438, fax  0/87/4254456.

 

Podano do publicznej wiadomości od dnia 15 września 2020 r. do dnia  15 października 2020r.                                                

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 wrz 2020 13:46
Data opublikowania: wtorek, 15 wrz 2020 13:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 paź 2020 07:24
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 268 razy