BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica- kompleks VI

 

Na podstawie art. 8c oraz art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLVII/385/2017 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica- kompleks VI

 

ogłaszam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 10 sierpnia 2020 r. do 11 września 2020 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Al. Wczasów 4, 12- 220 Ruciane - Nida,             w godzinach od 7.00 do 15.00, w pokoju nr 23, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VI wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 25 sierpnia 2020 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4, 12 - 220 Ruciane - Nida, o godzinie 1100, w sali  nr 17.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r.

Uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4, 12 - 220 Ruciane- Nida;
 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4, 12 - 220 Ruciane- Nida, pokój nr 23;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: malgorzata.kaczmarczyk@ruciane-nida.pl Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 346 z późn.zm.):
 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest  Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane- Nida.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:

 

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4, 12 - 220 Ruciane - Nida,;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – inspektor@cbi24.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 3 sie 2020 09:06
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sie 2020 09:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 paź 2020 10:24
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 689 razy