BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.7.2020CP

POŚ.6733.7.2020CP

Ruciane-Nida,  15 czerwca 2020 r.

                                                                    

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 265)   oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2020r., poz. 265 )  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego   w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych  nN-0,4kV. Inwestycja realizowana na działkach o nr geodezyjnym 70/1, 3/1, 3/2, 1148/4, 67, 70/2, 2/1, 22/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, obręb Karwica – obszar wiejski.  Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A  z siedziba Lublinie, 20-340 Lublin ul. Grabarska 21A, działająca przez Pana Pawła Krasowskiego reprezentującego ELEPROJEKT, ul. Choroszczańska 17 lok. 203, 15-732 Bialystok.

 

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.
Data powstania: poniedziałek, 15 cze 2020 13:02
Data opublikowania: poniedziałek, 15 cze 2020 13:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 cze 2020 07:05
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 678 razy