BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida, nieruchomość  gruntowa ujawniona w KW OL1P/00015141/2, niżej wymieniona:

działka ozn. nr geod. 206/21, o  pow. 23 m2, poł. w Rucianem-Nidzie, przy ul. Polnej zabudowana budynkiem garażowym,  nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

 cena wywoławcza  netto   16 000,00 zł, wadium  1 500,00 zł;

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony  w dniu 18 czerwca  2020 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida, Al. Wczasów 4.

 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2020 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005
  w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
 3. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
 4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
 6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych: www.bip.ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl
 9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida,
  Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254438, fax  0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia  14 maja 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 maj 2020 13:00
Data opublikowania: czwartek, 14 maj 2020 14:46
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sty 2022 13:37
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 1859 razy