BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. KONTROLI, ROZLICZEŃ I EGZEKUCJI

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

 

 1. Opracowanie i wdrażanie systemu gospodarki odpadami wymaganego w obowiązującym ustawodawstwie.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami.
 3. Wyliczanie opłaty, którą mieszkańcy będą zobowiązani wnosić za wykonywane przez Gminę czynności odbioru i zagospodarowania odpadów.
 4. Wydawanie decyzji osobom zobowiązanym do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami, prowadzenie rejestru tych osób.
 5. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych.
 6. Stała aktualizacja bazy danych gminnego rejestru właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi przy współpracy ze stanowiskiem do spraw gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku.
 7. Przygotowywanie i przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.
 9. Wydawanie postanowień związanych z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz opiniowanie/zatwierdzanie Programów Gospodarki Odpadami.
 10. Kontrola przedsiębiorców w zakresie Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
 11. Weryfikacja deklaracji spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot.
 12. Wprowadzanie i aktualizacja danych w BDO.
 13. Prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Ochrona dokumentów księgowych.
 15. Systematyczna analiza kont podatników posiadających zaległości i nadpłaty oraz ich rozliczanie.
 16. Współpraca z pracownikiem zajmującymi się wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Uzgadnianie zaksięgowanych wpływów podatkowych i innych opłat z księgowością syntetyczną na koniec każdego miesiąca.
 18. Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących księgowań podatków.
 19. Współdziałanie z kierownikiem referatu przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy, w tym realizacji dochodów budżetowych i wydatków.
 20. Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami.
 21. Terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na osoby zalegające w spłacie zobowiązań
  z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 22. Sporządzanie wniosków o zabezpieczenie hipoteką przymusową zaległości wynikających z zobowiązań wobec Gminy oraz stosowanie wszystkich możliwych środków egzekucyjnych w celu ściągnięcia i zabezpieczenia tych zobowiązań.
 23. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. Terminowe rozpatrywanie wniosków o umorzenie, odroczenie, rozłożenia na raty, zaniechania poboru zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 25. Prowadzenie ewidencji podań w sprawach ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożeń na raty.
 26. Terminowe załatwianie korespondencji.
 27. Przygotowywanie dokumentów do archiwum zakładowego.
 28. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej (wydawanie zaświadczeń o pomocy de  minimis, pomocy publicznej, określenie wartości brutto, określenie równowartości w euro na dzień udzielenia pomocy).
 29. Sporządzanie i przekazywanie na stanowisko merytoryczne w Referacie Finansowym informacji o udzielonej pomocy publicznej.
 30. Terminowe i rzetelne prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej ulg w spłacie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Rb-27S).
 31. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N o stanie należności wybranych aktywów finansowych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 32. Przygotowywanie i aktualizacja informacji dotyczących spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
 33. Wykonywanie innych, doraźnych czynności na rzecz urzędu, zleconych przez Burmistrza, Sekretarza oraz Kierownika Referatu.

 

   

Data powstania: wtorek, 5 maj 2020 14:21
Data opublikowania: wtorek, 5 maj 2020 14:22
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 961 razy