BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POŚ.6733.4.2020CP

Obwieszczenie

Ruciane-Nida, 10 kwiecień  2020 r.

 

POŚ.6733.4.2020CP

 

                                      

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO

 

 

 

     Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 )  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci SN-15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych układanych  w jednym wykopie, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowa sieci nN do zasilania budynków mieszkalnych i gospodarczych na działce nr 55. Inwestycja realizowana na działkach   nr 1/112, 1/135, 2/2, 3/6, 55 obręb Wierzba,  gmina Ruciane-Nida.  Inwestorem jest  PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, działająca przez pełnomocnika Rafała Drobot, ul. Odległa 3B, 15-159 Białystok.

      Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

      Ponadto na podstawie art. 49a K.P.A poza przypadkami, o których mowa art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej   niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne w formie obwieszczenia, które wywieszone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.ruciane-nida.pl)               

     Zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

Otrzymują:

    1. Wnioskodawca,
    1. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
    1. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
    1. a/a.