BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych,
położonych w Rucianem-Nidzie
przy ul. Krótkiej:
a/ ozn. nr geod. 296, o pow. 377 m2
Cena wywoławcza 14.250,00 zł, wadium 1.400,00 zł
b/ ozn. nr geod. 297, o pow.398 m2
Cena wywoławcza 15.050,00 zł, wadium 1.500,00 zł
ujawnionych w KW 12960,
leżących na terenie istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej.
przy ul. Ogrodniczej:
c/ ozn. nr geod. 48/22, o pow. 694 m2
Cena wywoławcza 22.700,00 zł, wadium 2.200,00 zł
Ujawnionej w KW 12959,
leżącej na terenie istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej i częściowo z warsztatami rzemiosła uciążliwego.
Na powyższe 3 działki brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
5.10.2007 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce,
w terminie do dnia 2.10.2007 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
7. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).
Data powstania: piątek, 31 sie 2007 08:53
Data opublikowania: piątek, 31 sie 2007 10:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 paź 2007 13:41
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2946 razy