BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 20 listopada 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

RO.RM. 0002.12.2019

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz  § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Ruciane-Nida (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4853 z 8 października 2019 r.) zwołuję na dzień 27 listopada 2019 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane-Nida XVII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 30 października 2019 r.
 5. Informacja na temat działalności i współpracy z Gminą Ruciane-Nida Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.
 6. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2020,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  4. uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  6. opłaty miejscowej,
  7. Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida (w Rucianem-Nidzie, nr 94/13, 87/36, 87/38, 87/39),
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida (w Rucianem-Nidzie nr 226/59),
  10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat (w Rucianem-Nidzie nr 229/287 pow.35m2).
 1. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 2. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad .

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

Agnieszka Kręciewska

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida  do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: czwartek, 21 lis 2019 13:47
Data opublikowania: piątek, 22 lis 2019 12:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 lis 2019 08:20
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 584 razy