BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 23 października 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

RM.0002.11.2019                             

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję na dzień 30 października 2019 r. (środa) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XVI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 25 września 2019 r.
 5. Informacja:
  • Przewodniczącej Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i Burmistrza MiG za 2018 rok,
  • Burmistrza Miasta i Gminy o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza MiG oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2018 rok.
 6. Zmiany  komisji stałych Rady Miejskiej w związku z wejściem w życie nowego statutu Gminy Ruciane-Nida:
  1. Komisja Rewizyjna,
  2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
  3. Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza i Budżetu,
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,
  5. Komisja Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Turystyki.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 1 roku ( w Rucianem-Nidzie część nr 139/3),
  5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat ( w Rucianem-Nidzie część nr 95/14),
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat ( w Wojnowie część nr 121/3 i  nr 121/4 ),
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat ( w Rucianem-Nidzie część nr 554/1),
  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat ( w Rucianem-Nidzie część nr 229/308),
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida (w Rucianem-Nidzie nr 206/18).
 8. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 10. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady MiejskiejRuciane-Nida

Agnieszka Kręciewska

 

 Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida  do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: czwartek, 24 paź 2019 13:36
Data opublikowania: czwartek, 24 paź 2019 13:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 paź 2019 11:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 281 razy