BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.12.2019

   Ruciane-Nida, dn. 27 sierpień 2019 r.

Nasz znak :

POŚ.6733.12.2019

 

      P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm.), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej Operatora P4 na części działki nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski,

 

          p o s t a n a w i a m

z a w i e s i ć postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej Operatora P4 na części działki nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta,   gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski, do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie na obszar Natura 2000.

 

 

             u z a s a d n i e n i e

W dniu 23 lipca 2019 roku inwestor P4 Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pani Anna Warżała wniosła o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida. W toku postępowania tut. Urząd zgodnie z art. 96 ust. 1, 2 pkt.1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) nałożył na inwestora konieczność przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie przewidzianych cytowanymi wyżej przepisami stosowanych dokumentów celem przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000. Art. 97 § 1 pkt. 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm.) stanowi, iż organ I instancji jest obowiązany do zawieszenia toczącego się przed nim postepowania w przypadku gdy jego rozstrzygnięcie zależy od rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

  

            p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia.

 

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego
  4. a/a