BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

 

Ruciane - Nida, 20 maja 2019 r.

IGK.6730.I.5.2019CP

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej  SN 15kV i nN 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej – inwestycja liniowa energetyczna na działkach oznaczonych  numerem geodezyjnym: 441/2, 441/1, 430, 445, 402/8, 402/9, 402/4, 402/5, 401, 48/13, 48/12, 48/11, 48/10 obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida oraz na części działki 3107/2 oraz 15/2, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Pan Michał Kuczyński, ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy s.j. ul. Gdańska 12, 15-249 Białystok.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                                                           

       

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  3. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  4. a/a.

Sporządziła:

A.O.

tel. 87 425 44 51

Data powstania: poniedziałek, 20 maj 2019 14:45
Data opublikowania: poniedziałek, 20 maj 2019 14:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 cze 2019 09:37
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 942 razy