BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2022 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków

Nazwa zamówienia: Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2022 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: USŁUGI.

 W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm. ) - zamówienie  o wartości do 30 000 Euro

I. ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiający - Gmina Ruciane-Nida,

12-220 Ruciane-Nida,  Al. Wczasów 4

REGON: 790671544

NIP: 849-150-39-43

poczta elektroniczna: kornelia.dawid@ruciane-nida.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa .


Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie ogłoszenie i formularz ofertowy: http://bip.ruciane-nida.pl/.

Na wniosek Wykonawcy w/w dokumenty można uzyskać w formie papierowej w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

A) Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2019- 2022, wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie dla wykonanego opracowania  i przygotowaniem  projektu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida  w sprawie jego przyjęcia. W zakres  zamówienia wchodzi także konsultacja  opracowania na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Ruciane-Nida  i  sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Opracowanie ponadto winno uwzględniać wskazania zawarte w poradniku metodycznym dla opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami wydanym przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, a więc:

 • podstawy prawne opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami;
 • uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce
 • strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa i powiatu, spójnego z Krajowym programem ochrony i opieki nad zabytkami;
 • uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego (relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy - analiza dokumentów programowych gminy);
 • charakterystykę zasobów i analizę stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy;
 • ocenę stanu dziedzictwa kulturowego gminy i obiektów zabytkowych na jej terenie, analizę szans i zagrożeń;
 • założenia programowe (priorytety programu opieki, kierunki i cele działań programu opieki, zadania programu opieki)
 • instrumenty realizacji programu opieki nad zabytkami;
 • zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami
 • źródła finansowania programu opieki nad zabytkami
 • realizację i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków;
 • informacje na temat metod monitoringu programu.

 

Gmina posiada Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2013 – 2016 (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego, poz. 3293 z dnia 03.12.2013 r. ).

 

B) Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.

Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków znajduje się 315 kart obiektów nieruchomych oraz wykaz 17 stanowisk archeologicznych. Gminna Ewidencja Zabytków powinna zostać przeanalizowana i poprawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Należy dokonać weryfikacji istniejącej GEZ w celu usunięcia z niej obiektów, które nie istnieją lub utraciły swoje wartości zabytkowe wraz z przygotowaniem stosownego wniosku do WUOZ w Olsztynie w tej sprawie i uzyskaniem pozytywnej opinii.


Szczegółowy zakres zamówienia w zakresie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków obejmuje:

a) wykonanie kwerendy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie, weryfikację listy obiektów objętych gminną ewidencją zabytków w zakresie zgodności z Rejestrem Zabytków Nieruchomych Województwa Warmińsko – Mazurskiego i listą zabytków wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

b) przeprowadzenie dokumentacyjnych prac terenowych,

c) sporządzenie dokumentacji ewidencyjnej w postaci kart adresowych dla obiektów włączonych do gminnej ewidencji zabytków, wg wzoru kart adresowych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Karta  adresowa dla każdego obiektu winna zawierać:

- krótki opis obiektu,

- aktualną dokumentację fotograficzną obiektu (2-4 zdjęcia), obejmującą widok ogólny i charakterystyczne detale obiektu,

- mapę w skali uzgodnionej odrębnie z Zamawiającym, z jednoznacznie zaznaczonym obiektem i podaniem nr działki, na której obiekt jest usytuowany.

d) sporządzenie tabelarycznego zestawienia zabytków gminnej ewidencji, w układzie adresowym i ewidencyjnym według miejscowości;

e) sporządzenie tabelarycznego zestawienia, w układzie adresowym i ewidencyjnym według miejscowości (wraz z dokumentacją fotograficzną i uzasadnieniem) obiektów nieistniejących lub których stan zachowania lub wartości zabytkowe, bądź zatarcie cech zabytkowych uzasadnia nie włączanie do gminnej ewidencji zabytków.

Jeżeli obiekt utracił walory zabytku – należy usunąć go z Gminnej Ewidencji Zabytków.

Ewidencja zabytków Gminy Ruciane-Nida po aktualizacji powinna obejmować:

a) obiekty wpisane do rejestru zabytków,

b) obiekty zabytkowe ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

c) zabytkowe kościoły i cmentarze

d) zabytki o najwyższym znaczeniu dla miasta i gminy

e) stanowiska archeologiczne.

 

Opracowanie ponadto winno uwzględniać naniesienie zabytków z gminnej ewidencji do systemu informacji przestrzennej (mapa gminna  - http://rucianenida.e-mapa.net/).   

 

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy realizować zgodnie z :                                                                                             

- Ustawą  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1287 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. 2011, Nr 113, poz. 661),     

- Instrukcją opracowania karty adresowej zabytku nieruchomego (GEZ) i jej  wzoru opublikowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

- Poradnikiem metodycznym pt. Gminny program opieki nad zabytkami opublikowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.

W zakresie publikacji opracowanego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Dzienniku Urzędowym zgodnie z :

-Ustawą z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.  Dz.U z 2011r Nr 197 poz. 1172 ze zm.) ,

-Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych ( Dz.U. z 2011r Nr 289 poz. 1699).

 

 

III. FORMA ODBIORU ZAMOWIENIA:

1. Gminna Ewidencja Zabytków:

a) 2 egzemplarze w formie papierowej kolorowy wydruk – z możliwością wypięcia poszczególnych kart;

b) 2 egzemplarze w formie cyfrowej, w tym 1 egzemplarz z możliwością edycji.

c) projekt Zarządzenia Burmistrza o przyjęciu GEZ

2. Gminny Program Opieki nad Zabytkami:

a) 2 egzemplarze w wersji papierowej;

b) 2 egzemplarze w wersji cyfrowej, w tym 1 egzemplarz z możliwością edycji;

c) projekt uchwały wraz z uzasadnieniem

3. Wykaz obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków w zestawieniu tabelarycznym w układzie adresowym i ewidencyjnym według miejscowości w wersji papierowej i elektronicznej.

 

IV. TERMIN WYKONANIA : 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Za termin wykonania Zamawiający uznaje przekazanie kompletnego opracowania, będącego przedmiotem zamówienia zawierającego w swej treści pozytywne opinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony  Zabytków w Olsztynie.

Za prawidłowo zakończone Zamawiający uzna  opracowania, które zostały przyjęte do stosowania odpowiednio :

-w zakresie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - uchwała Rady Miejskiej Ruciane-Nida, opublikowana na stronie właściwego dziennika urzędowego ,

-w zakresie Gminnej Ewidencji Zabytków - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o przyjęciu GEZ.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 

Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, polegającego na należytym wykonaniu i prawidłowym ukończeniu, w ciągu ostatnich trzech lat licząc od daty przewidzianej na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednego gminnego programu opieki nad zabytkami i co najmniej jednej gminnej ewidencji zabytków.

 

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIU LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 Do wypełnionego druku  OFERTA  należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Sporządzony przez Wykonawcę wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie
 2. Dowody potwierdzające, że zawarte w wykazie opracowania zostały wykonane w sposób należyty, oraz prawidłowo zakończone.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie :

Cena – 100%

 

VIII.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

a) Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem:

Zapytanie ofertowe na wykonanie: „Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2022 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków”

należy złożyć w terminie do 5 listopada  2018r do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 15

b) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie bądź mailowo, dodatkowo informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.ruciane-nida.pl.

c) Wykonawcy składający ofertę będą nimi związani przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie 7 dni od wyboru oferty.

 

VII. INFORMACJE  O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Wszelkie zapytania i dodatkowe informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida,

tel: 087 42 45 438, P. Kornelia Dawid.

 

X. WYMAGANY OKRES GWARANCJI - 24 miesiące.

XIII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYN .

 Załączniki :

 1. Wzór umowy
 2. Druk oferty;
 3. Wykaz opracowań wykonanych przez Wykonawcę  - zał. nr  1.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 paź 2018 09:43
Data opublikowania: piątek, 19 paź 2018 10:10
Data edycji: piątek, 19 paź 2018 10:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 lis 2018 13:00
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 2157 razy
Ilość edycji: 1