BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 16 października 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM. 0002.08.2018

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję na dzień 24 października 2018 r. (środa) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida LIX, ostatnią w kadencji 2014-2018 sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 26 września 2018 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na LVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 września 2018 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Informacja:
 • Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i Burmistrza MiG za 2017 rok,
 • Burmistrza Miasta i Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza MiG oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2017 rok.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025,
 2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 r.,
 3. uchylenia uchwały Nr LVIII/513/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piaski – Kompleks II,
 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - Kowalik II,
 5. gospodarki gruntami i nieruchomościami.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Przyjęcie protokołu z LIX – ostatniej w kadencji sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 24 października 2018 r.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bogdan Słabek

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: środa, 17 paź 2018 20:48
Data opublikowania: środa, 17 paź 2018 22:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2018 12:45
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1255 razy