BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

IGK.6730.145.2017

Ruciane-Nida, dn. 21 września 2018 r.

IGK.6730.145.2017

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 126 w związku z art. 113 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) prostuje się z urzędu następującą omyłkę w decyzji znak: IGK.6730.145.2017 z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dojazdu pożarowego nr 24 w leśnictwie Kowalik i Czaple wraz z budową punktu czerpania wody oraz czterema placami składowo-manewrowymi na części działek o nr geodezyjnym 3176/2, 3177/2, 3186/2, 3185, 3199, 3200/2, 3201/1, 3202/3, 3215, 3216, 3230, 3229, 3243, 3242, 3255, 3267, 3278, 3289, 3295/3, obręb Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida oraz działkach o nr geodezyjnym 127 (jez. Nidzkie), 3176/14, 3177/1, 3187/5, 3186/1 położonych w obrębie Ruciane-Nida, Ruciane-Nida - obszar miejski.

 

w ten sposób, iż:

- ilekroć mowa w przedmiotowej decyzji: „Teren inwestycji obejmuje część działek ewidencyjnych o nr: 3176/2, 3177/2, 3186/2, 3185, 3199, 3200/2, 3201/1, 3202/3, 3215, 3216, 3230, 3229, 3242, 3255, 3267, 3278, 3289, 3295/3, położonych w obrębie Szeroki Bór, oraz część działek ewidencyjnych o nr: 127 (jez. Nidzkie), 3176/14, 3177/1, 3186/1, 3187/5  w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida.”

winno być:

- „ Teren inwestycji obejmuje część działek ewidencyjnych o nr: 3176/2, 3177/2, 3186/2, 3185, 3199, 3200/2, 3201/1, 3202/3, 3215, 3216, 3230, 3229, 3243, 3242, 3255, 3267, 3278, 3289, 3295/3, położonych w obrębie Szeroki Bór, oraz część działek ewidencyjnych   o nr: 127 (jez. Nidzkie), 3176/14, 3177/1, 3186/1, 3187/5,  w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida.”

 

Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Na skutek oczywistej omyłki w decyzji nr IGK.6730.145.2017  z dnia 10 stycznia 2018 r. nie zamieszczono jednej z działek o nr ewidencyjnym 3243, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida W związku z powyższym nastąpiła konieczność sprostowania wyżej wymienionej omyłki.

 

P o u c z e n i e

 

Na postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Rucianego-Nidy w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia

 

Otrzymują:

 

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania,
  3. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  4. a/a

 

Sporządził:

M.K

Tel. 87 42 54 454

Data powstania: poniedziałek, 24 wrz 2018 12:05
Data opublikowania: poniedziałek, 24 wrz 2018 12:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lis 2018 08:27
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1329 razy