BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U.  z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.:Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida,  niżej wymienionej:

Działka niezabudowana  oznaczona nr geod. 17/14, o pow. 10 263 m2 , położonej w obr. geod. Ruciane - Nida, Gmina Ruciane – Nida

cena wywoławcza netto 533 500,00 zł, wadium 53 350,00 zł.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 17/14, o pow. 10 263 m2, położona w obrębie geodezyjnym Ruciane - Nida, ujawniona w księdze wieczystej OL1P/00013030/7, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jako 11 UK - teren usług związanych z komunikacją.

II publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
25 października 2018 roku, o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2018 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane - Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
  3. Cena sprzedaży nie podlega rozłożenia na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
  5. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  6. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl , www.ruciane-nida.pl.
  9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Al. Wczasów 4,  pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 19 września 2018 r. do dnia 22 października 2018 r.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 wrz 2018 11:19
Data opublikowania: środa, 19 wrz 2018 11:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 paź 2018 15:03
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1366 razy