BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

IGK.6730.66.2018

Nasz znak IGK.6730.66.2018                                                          Ruciane-Nida, dnia 04 września 2018 r.

                                                                      

                                              

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2018 r. Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

 

U S T A L A M

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:

budowie wiaty do celów rekreacyjno-sportowych oraz oświatowych na działce 85, obręb geodezyjny 13-Wejsuny, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

     Budowa obiektu do celów rekreacyjno-sportowych i oświatowych. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz.121, z późn. zm.).

1.1.  Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Budowa wiaty do celów rekreacyjno-sportowych oraz oświatowych na działce 85, obręb geodezyjny 13-Wejsuny, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1    Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Nieprzekraczalna linia zabudowy – jak w załączniku nr 1 do decyzji.

2.2    Parametry techniczne inwestycji

 1. Ilość kondygnacji –1 kondygnacja nadziemna.
 2. Szerokość – 7,0 m.
 3. Wysokość do kalenicy – 4,0 m.
 4. Konstrukcja wiaty drewniana.
 5. Dach - dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci 30-45º. Dach kryty dachówką ceramiczną lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym.

2.3    Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799).
 2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142, z późn. zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 3. Inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Planu Ochrony Parku uchwalonego Uchwałą XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: Planowana inwestycja stanowiąca inwestycję celu publicznego, polegająca na budowie ogólnodostępnej wiaty służyć będzie mieszkańcom Wejsun do celów rekreacyjnych, sportowych, a także oświatowych oraz do realizowania działalności kulturalnej.

 1. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142, z późn. zm.) oraz uchwały XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 2. Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 3. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 4. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

2.4    Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

     W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiekty archeologicznych należy je zachować i zgłosić do Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.5    Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

 1. Obsługa komunikacyjna: z drogi powiatowej nr 1646 N (działka ewidencyjna nr 86/1).
 2. Zaopatrzenie w wodę:nie dotyczy.
 3. Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.
 4. Zaopatrzenie w energię elektryczną:nie dotyczy.
 5. Zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy.
 6. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
 7. Zagospodarowanie odpadów stałych:zagospodarowanie odpadów stałych – gromadzenie w pojemnikach na działce i zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

2.6    Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

     Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.7    Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

     Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na  niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.8    Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

 1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2018 Poz. 1202).
 3. Teren objęty inwestycją obejmuje grunty chronione na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń na gruntach chronionych, jeżeli nie jest wymagana dla nich konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne stosownie do przepisów odrębnych.

 

 1. Teren Inwestycji

  Teren inwestycji stanowi działka ewidencyjna nr 85 w obrębie geodezyjnym 13-Wejsuny, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

UZASADNIENIE

 

            Gmina Ruciane-Nida Al. Wczasów 4 12-220 Ruciane-Nida, złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaty do celów rekreacyjno-sportowych oraz oświatowych na działce 85, obręb geodezyjny 13-Wejsuny, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).
 4. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – Pracownia urbanistyczna – „PLANBUD Aneta Romańska” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.).
 5. W trakcie postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami:

 

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)
 • Starostą Powiatu Piskiego postanowieniem z dnia 29 czerwca 2018 r., znak sprawy: GN.6123.217.2018 w zakresie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych.
 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2018 r. znak: BI.ZZI.521.722.2018.MR.
 1. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – Pracownia urbanistyczna – „PLANBUD Aneta Romańska” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 02 sierpnia  2018 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

   Zgodnie z art. 60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt  8 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu  do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.                  W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie ww. ustawy, w związku    z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego,  na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  z  26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Planu Ochrony Parku uchwalonego Uchwałą XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia  28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 - specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji RDOŚ w Olsztynie otrzymał w dniu 08 sierpnia  2018 r. W myśl treści art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji.  Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.  

Zgodnie z art. 60 ust.1, w związku z art. 53 ust. 4  pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.), postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2018 r. znak GN.6123.264.2018, Starosta Powiatu Piskiego uzgodnił projekt niniejszej decyzji w zakresie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych wskazując w uzasadnieniu - …stwierdza się, że na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują grunty rolne sklasyfikowane jako –PsV - pastwiska trwałe, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, które zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie wymagają uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze.

 

           Zgodnie z art. 60 ust.1, w związku z art. 53 ust. 4  pkt. 6  ww. ustawy,  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2018 r. znak: BI.ZZI.521.722.2018.MR uzgodnił projekt przedmiotowej decyzji. Po analizie projektu decyzji, Dyrektor Zarządy Zlewni w Giżycku ustalił,  że w obrębie projektowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych (t.j. rów R-7, drenowania), będące na ewidencji melioracji wodnych. Ponadto wskazuję iż inwestycje należy wykonać w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracji wodnych. W przypadku, gdy zajdzie konieczność przebudowy/likwidacji urządzeń melioracji wodnych, do uzyskania stosownej zgodny wodnoprawnej a ponadto uzgodnienia projektu z właściwą miejscowo gminą spółką wodną lub właścicielem tych urządzeń.

 

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

 

 

Data powstania: wtorek, 4 wrz 2018 11:15
Data opublikowania: wtorek, 4 wrz 2018 11:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 paź 2018 09:47
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1660 razy