BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART. 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie,
ul. Gałczyńskiego 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423 11 27

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@ruciane-nida.pl

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ciążacych na Administratorze.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostepu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kórego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporzadzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
    00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniau, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Data powstania: wtorek, 17 lip 2018 08:50
Data opublikowania: środa, 18 lip 2018 10:40
Data edycji: środa, 14 sie 2019 10:53
Opublikował(a): Mariusz Gbur
Zaakceptował(a): Mariusz Gbur
Artykuł był czytany: 1135 razy
Ilość edycji: 1