BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r.,poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida, położonej w Iznocie za zwrotem wartości odtworzeniowej budynków na rzecz dzierżawcy.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, ujawniona w księdze wieczystej  
nr OL1P/00013221/3, stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano dla niej decyzji
 o warunkach zabudowy, zgodnie z rejestrem gruntów i budynków opisana jest jako Bi - inne tereny zabudowane.

Na działce posadowione są 4 drewniane budynki letniskowe z 1996 roku scharakteryzowane jako inne niemieszkalne o powierzchni zabudowy 29 m2, 30 m2, 29 m2,
 i 20 m2 oraz drewniany budynek transportu i łączności z 2004 roku o powierzchni zabudowy 74m2.

Nieruchomość zabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego ograniczonego niżej wymieniona:

 

działka ozn. nr geod. 33/10, o pow. 1657 m2, położonej w obr. geod. Iznota, cena wywoławcza netto 290 000,00 zł, wadium 30 000,00 zł.

           

 Publiczny przetarg ustny ograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 06 sierpnia 2018r., o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta
 i Gminy Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4.

 

 1. Przetarg na zbycie nieruchomości ogranicza się do: właścicieli działki nr 33/57, obr. geod. Iznota, gm. Ruciane-Nida, działki 33/58, obr. geod. Iznota, gm. Ruciane-Nida oraz właściciela działki nr 33/60, obr. geod. Iznota, gm. Ruciane - Nida.
 2. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.08.2018 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005
  w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane - Nida.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
  po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
 4. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
 5. Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 6. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta umową dzierżawy nr PNO.6845.15.2013 z dnia 24.06.2013r. zawartą na czas oznaczony do dnia 23.06.2023r. Zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego zbycie przedmiotu umowy podczas trwania stosunku dzierżawy nie powoduje ustania tego stosunku. W miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wstępuje nabywca przedmiotu dzierżawy, który od chwili zbycia staje się wydzierżawiającym. Wstąpienie to odbywa się z mocy prawa.
 7. Jeżeli nabywcą nieruchomości zostanie ustalony dotychczasowy dzierżawca, to wartość odtworzeniowa 2 budynków zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Natomiast jeżeli nabywcą nieruchomości zostanie inna osoba to wartość odtworzeniowa budynków zostanie zwrócona na rzecz dzierżawcy najpóźniej w ciągu trzech dni licząc
  od dnia sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego,
  a Nabywca wstąpi w stosunek dzierżawy na miejsce zbywcy.
 8. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej bip.ruciane-nida.pl, www.ruciane-nida.pl.
 11. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida,          Wczasów 4,  pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254456.

 

Podano do publicznej wiadomości:

Od dnia 02 lipca 2018 r. do dnia 02 sierpnia 2018 r.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 2 lip 2018 11:55
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lip 2018 11:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sie 2018 11:48
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1313 razy