BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

na wykonanie audytu, inwentaryzacji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida zwraca się z prośbą oferty cenowej netto i brutto na wykonanie audytu, inwentaryzacji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu inwentaryzacji oraz programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:

Przygotowanie danych do ustalenia zakresu zadania przez Zamawiającego poprzez wykonanie audytu w zakresie opisanym poniżej.

Audyt oraz inwentaryzacja oświetlenia ma za zadanie określenie rzeczywistych parametrów oświetlenia znajdującego się na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida. Z opracowania musi jednoznacznie wynikać: wysokość oszczędności finansowych, szacowany czas zwrotu poniesionych nakładów; wysokość oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne ciągi oświetleniowe.

Szczegółowy zakres prac:

 1. Inwentaryzacja/ weryfikacja stanu faktycznego, ilościowa i parametrów technicznych, uwzględniając m.in.: ilość opraw, rodzaj opraw, typ źródła światła, moc; ilość słupów oświetleniowych, rodzaj słupów oświetleniowych, wysokość, opis wysięgników (nachylenie, długość).
 2. Ustalenie aktualnej klasy oświetleniowej i badanie spełnienia norm oświetlenia (luminacja lub natężenie oświetlenia, prowadzenie wzrokowe, barwa światła, oddawanie barw).
 3. Wykonanie BAZY DANYCH w formacie xls obejmującej warstwy tematyczne wraz z atrybutami i lokalizacją urządzeń, w których lokalizacja X,Y opracowana będzie w formacie SHP, obsługiwanym przez programy GIS

Warstwa tematyczna LATARNIE, opisana następującymi atrybutami:

 • wysokość słupa oświetleniowego (w metrach),
 • odległość słupów , moduł (metrach)
 • odległość słupów od krawędzi jezdni (w metrach),
 • długość wysięgnika (w metrach),
 • mocowanie (na szczycie, nad linią, pod linią),
 • moc nominalna oprawy
 • rodzaj linii (napowietrzna, kablowa),
 • nr słupa, nr porządkowy
 • rodzaj oprawy (sodowa, rtęciowa, metalohalogenkowa ledowa)
 • ocena stanu technicznego oprawy (Wymiana, Pozostaje)
 • ocena słupa (Wymiana, Pozostaje, Remont)
 • właściciel słupa
 • właściciel oprawy

Parametry drogi :

 • szerokość drogi,
 • klasa oświetleniowa (zgodnie z normą PN-EN 13 201),
 • nawierzchnia drogi.

Warstwa tematyczna SZAFY STERUJĄCE (szafy SOU), opisana następującymi atrybutami:

 • ilość opraw zasilanych z szafy,
 • moc umowna punktu zasilania,
 • moc rzeczywista obwodów oświetleniowych i punktów zapalania
 • oznaczenie transformatora, z którym powiązany jest punkt zasilania,
 • nr licznika,
 • nr punktu pomiarowego ENID,
 • ilość obwodów zasilanych z punktu zasilania,
 • rodzaj szafy SOU (metalowa, betonowa, z tworzywa),
 • wartość zabezpieczenia nadmiarowo prądowego głównego oraz na obwodach
 • typ i rodzaj zegara astronomicznego (rodzaj sterowania)
 • właściciel szafy

Warstwa tematyczna STACJE TRANSFORMATOROWE, opisana następującymi atrybutami:

 • jednolity, niepowtarzalny numer stacji transformatorowej,
 • oznakowanie stacji trafo (nazwa zwyczajowa i nr stacji)
 • lokalizacja stacji
 1. Analiza energetyczna istniejącego oświetlenia: strona ekonomiczna, ekologiczna, spełnienie norm; macierzowe ujęcie wszystkich elementów infrastruktury oświetleniowej, wykazanie zakresu infrastruktury, rodzajów wykorzystywanych elementów, pobory mocy oraz zgodność stanu faktycznego z planowanym.
 2. Dobór optymalnych rozwiązań, tj. dobór opraw spełniających normy oraz parametry wymagane przez zamawiającego spełniających założenia audytu.
 3. Audyt powinien zawierać propozycję modernizacji oświetlenia z uwzględnieniem nowoczesnego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem.
 4. Audyt powinien zawierać propozycje rozwiązań technologicznych umożliwiające zmniejszenie zużycia energii przez poszczególne ciągi oświetleniowe przy zachowaniu obowiązujących norm (np. wymiana opraw oświetleniowych, wymiana źródeł światła, zastosowanie odpowiedniego systemu sterowania oraz innej infrastruktury, które przyniosą efekt ekologiczny – m.in. redukcje gazów cieplarnianych i ekonomiczny). Należy jasno określić uzyskany efekt ekologiczny mierzony stosunkiem wielkości redukcji emisji gazów cieplarnianych do nakładów finansowych.
 5. Audyt powinien zawierać analizę proponowanych zmian oraz efekt ekonomiczny, jakościowy i ekologiczny
 6. Wykonanie PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Program funkcjonalno-użytkowy musi obejmować cały infrastrukturalny zakres projektu, który będzie realizowany w gminie oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, określonych w tym programie funkcjonalno-użytkowym i powinien być sporządzony zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130, oz. 1389).

Dokumenty:

 • audyt oświetlenia należy dostarczyć w. w formie papierowej oraz w. w formie elektronicznej w plikach pdf i doc.,
 • PFU należy dostarczyć  w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej w plikach pdf i doc.

Na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida znajduje się około 820 opraw.

Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z  2013 r., poz.  759  z  późn.  zm.)  oraz  aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo i aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz inne dokumenty na żądanie zamawiającego. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2018 r. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony w przypadku przedłużenia terminu realizacji w/w zadania. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wskazówkami Zmawiającego

Oferty należy złożyć na piśmie osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego dla oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida.” w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida przy Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida w terminie do dnia 05.04.2018 r. do godz. 14:30 w pok. nr 15

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Data powstania: czwartek, 22 mar 2018 12:58
Data opublikowania: czwartek, 22 mar 2018 13:02
Data przejścia do archiwum: środa, 30 maj 2018 12:00
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1523 razy