BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 20 lutego 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM.002.1.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję na dzień 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ruciane-Nida LII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad:
  • L sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu  21 grudnia 2017 r.
  • LI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 28 grudnia 2017 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na LI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2017 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miejskiej na 2018 rok.
 3. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 r.,
  3. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ruciane-Nida oraz jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do niej uprawnionych,
  4. wystąpienia gminy Ruciane-Nida z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Ruciane-Nida z Nadleśnictwem Maskulińskie na wspólną realizację zadania inwestycyjnego,
  6. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojnowo,
  7. aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wejsuny,
  8. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku,
  9. zmiany formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody,
  10. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida,
  11. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - Kowalik III,
  12. uchylenia Uchwały Nr XLIX/396/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 listopada 2017 r. dotyczącej  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej Szeroki Bór,
  13. włączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie do Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie,
  14. ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida,
  15. gospodarki gruntami i nieruchomościami.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bogdan SłabekNiniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: środa, 21 lut 2018 14:11
Data opublikowania: środa, 21 lut 2018 14:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2018 11:43
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1232 razy