BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.133.2017 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nasz znak IGK.6730.133.2017                                                                                             Ruciane-Nida, dnia 04 grudnia 2017 r.

                                              

                                              

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.10.2017 r. Gminy Ruciane-Nida reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krystiana Obidzińskiego v-ce prezesa firmy ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o.
Sp. k. z siedzibą Al. Piłsudskiego 70a, 10-450 Olsztyn  

U S T A L A M

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:

budowie wieży widokowej na działce nr 22 w obrębie geodezyjnym 5-Krzyże, gm.  Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

Budowa wieży widokowej w ramach inwestycji pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147, z późn. zm.).

1.1.  Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Funkcja turystyczna.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1    Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Nie dotyczy.

2.2    Parametry techniczne inwestycji

 1. Wieża widokowa o konstrukcji szkieletowej, drewnianej;
 2. Szerokość – 10,7 m (dopuszczalna tolerancja 20 %);
 3. Wysokość– 11,5 m;
 4. Dach jednospadowy;
 5. Powierzchnia zabudowy – do 95 m2.

2.3    Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519).
 2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 3. Inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszczy i Jezior Piskich” na terenie którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 151 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2636).
 4. Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: teren silnie penetrowany przez ludzi, inwestycja realizowana w pobliżu przystani i ośrodków wypoczynkowych, wieża wykonana z lekkiej konstrukcji. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134) oraz Rozporządzeniem nr 151 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2636).
 5. Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 6. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Zabudowa charakterem, skalą, formą i rodzajem użytych materiałów winna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem oraz nawiązywać do dobrych przykładów istniejącej w sąsiedztwie zabudowy oraz istotnych cech architektury.
 7. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji należy zagospodarować w sposób indywidualny bez możliwości niekontrolowanego spływu wód na działki sąsiednie.
 8. Przedmiotową inwestycję należy realizować z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów hałasu wynikających z przepisów odrębnych.
 9. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

2.4    Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

    W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiekty archeologicznych należy je zachować i zgłosić do Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.5    Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

 1. obsługa komunikacyjna: z drogi gminnej publicznej nr 172010N (działka nr 27/1);
 2. zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;
 3. odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;
 4. zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy;
 5. zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;
 6. zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
 7. zagospodarowanie odpadów stałych:

  zagospodarowanie odpadów stałych – gromadzenie w pojemnikach na działce 
i zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

2.6    Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

     Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.7    Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

     Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na  niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.8    Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

 1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać   stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:

- wszelkich sieci  i urządzeń infrastruktury technicznej,

- budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,

- cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
- innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów dotyczących minimalnych odległości od lasów.

 1. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.).
 1. Teren inwestycji

  Teren inwestycji stanowi działka ewidencyjna nr 22 w miejscowości Krzyże, gmina Ruciane-Nida.

 

UZASADNIENIE

 

Pan Krystian Obidziński v-ce prezesa firmy ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
Al. Piłsudskiego 70a, 10-450 Olsztyn, reprezentujący Gminę Ruciane-Nida, złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży widokowej na działce nr 22 w obrębie geodezyjnym5- Krzyże, gm.  Ruciane-Nida – obszar wiejski.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 909, z późn. zm).
 4. W trakcie trwania postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami:
  1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257
  2. Starostą Powiatu Piskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych postanowieniem znak: GN.6123.341.2017 z dnia 13 listopada  2017 r.,
  3. Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego w zakresie melioracji
   i urządzeń wodnych postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-78/17 z dnia 16 listopada  2017 r.
 5. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański - Pracownia urbanistyczna – „Planowanie Przestrzenne i Obsługa Nieruchomości ESPRIT” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

 

        Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 25 października 2017 r. zawiadomił strony  o wszczęciu postępowania administracyjnego. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

         Zgodnie z art. 60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt  8 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu  do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.                   W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie ww. ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszczy i Jezior Piskich” na terenie którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 151 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2636) oraz Obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji RDOŚ w Olsztynie otrzymał w dniu 10 listopada  2017 r. W myśl treści art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji.  Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.  

Zgodnie z art. 60 ust.1, w związku z art.53 ust.4  pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), postanowieniem z dnia  13 listopada 2017 r. znak GN.6123.341.2017 Starosta Powiatu Piskiego uzgodnił projekt niniejszej decyzji w zakresie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych wskazując w uzasadnieniu - …stwierdza się, że na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują m.in. grunty rolne sklasyfikowane jako N- nieużytki, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego

Zgodnie z art. 60 ust.1, w związku z art.53 ust. 4  pkt. 6  ww. ustawy,  postanowieniem z dnia  16 listopada 2017 r. znak: MUW.DP.0702-4-78/17 Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego uzgodnił omawianą inwestycję w zakresie melioracji wodnych, stwierdzając że inwestycja realizowana będzie na gruntach rolnych, oraz że na wyżej wymienionej działce nie występują urządzenia melioracji wodnych ewidencjonowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. Jednocześnie wskazując, że teren objęty inwestycją graniczy z działką o numerze ewidencyjnym 127 ( jez. Nidzie ), zaliczane do powierzchniowych wód płynących (Wp), będące własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Marszałka Woj. warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji

 

Pouczenie

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzjąo warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,
 2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
 3. strony postępowania w drodze wg geodezyjnego,
 4. a/a.

 

Sporządziła:

 1. Kaczmarczyk
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2017 11:54
Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2017 12:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sty 2018 13:39
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1716 razy