BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego
zdjęcie
zdjęcie

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U  z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, nieruchomość  gruntowa ujawniona w KW OL1P/00012960/8, niżej wymieniona:

 

działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ozn. nr geod. 329, o  pow.  464 m2, poł. w Rucianem-Nidzie, przy ul. Wiejskiej 12, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

cena wywoławcza   66 000,00 zł,  wadium   7 000,00 zł;

 

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 17 października  2017 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida, Al. Wczasów 4.

 

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2017 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
  3. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowa nieruchomości jest wolna od obciążeń.
  5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl, www.ruciane-nida.pl .
  9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254456.

 

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 11 września 2017 r. do dnia 12 października 2017 r.

                                                                                              

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 wrz 2017 11:21
Data opublikowania: poniedziałek, 11 wrz 2017 11:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 paź 2017 10:31
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Agnieszka Kręciewska
Artykuł był czytany: 1672 razy