BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

      Ruciane-Nida, dn. 05 września 2017 r.

Nasz znak :IGK.6730.102.2017 r

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie budynku stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu PIS2001A, zlokalizowanej na działce nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski

 

 p o s t a n a w i a m

z a w i e s i ć postępowanie w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, , nr projektu PIS2001A, zlokalizowanej na działce nr 317,  położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski, do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie na obszar Natura 2000.

 

u z a s a d n i e n i e

W dniu 27 lipca 2017 roku inwestor P4 Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik  Pani Anna Warżała wniosła o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce nr 317, położonej w obrębie Ukta, gmina Ruciane-Nida. W toku postępowania tut. Urząd zgodnie z art. 96 ust.1, 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2017 poz. 1405) nałożył na inwestora konieczność przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie przewidzianych cytowanymi wyżej przepisami stosowanych dokumentów celem przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000.  Art. 97 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) stanowi, iż organ I instancji jest obowiązany do zawieszenia toczącego się przed nim postępowania w przypadku gdy jego rozstrzygnięcie zależy od rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.    

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

POUCZENIE

                                                    

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia.

 

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  3. strony postępowania w drodze obwieszczenia.
  4. a/a.

 

Sporządziła:
Małgorzata Kaczmarczyk

Tel. (87)425-44-51

Data powstania: wtorek, 5 wrz 2017 11:49
Data opublikowania: wtorek, 5 wrz 2017 11:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 paź 2017 10:31
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1417 razy