BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie

Ruciane-Nida, dn. 05 września 2017 r.

IGK.6730.102.2017 r.

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

            Na podstawie art. 75 § 1 i art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

 

 

postanawiam

 

dopuścić dowód z opinii biegłego zgodnie z zawartą umową z dnia 28.08.2017 r. na okoliczność ustalenia faktycznych wartości równoważnej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP) przez anteny sektorowe, przeprowadzenia analizy zasięgów pól elektromagnetycznych oraz poprawności obliczeń parametrów części telekomunikacyjnej projektu w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych pod kątem czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2016 r., poz. 71) i czy jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej P4    Sp. z o.o., nr projektu: PIS2001A, na działce o nr ewidencyjnym 317,obręb Ukta,   gmina Ruciane-Nida.

 

Uzasadnienie

  Inwestor P4 Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pani Anna Warżała,  ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia wniosła o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu: PIS2001A, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 317, obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida. Przedstawiona przez inwestora dokumentacja zawiera specjalistyczne informacje, na podstawie których organ nie jest w stanie samodzielnie zweryfikować wielkości równoważnej mocy promieniowanej izotropowo wyznaczonej dla pojedynczej anteny, w związku z powyższym postanowił on o powołaniu osoby posiadającej wiadomości specjalne, postanowił dopuścić dowód z opinii biegłego i zwrócić się do biegłego o wydanie opinii.

W dokumentacji przedstawionej przez pełnomocnika zawarto dane ( m. in. wartości mocy EPIR) jednakże nie przedstawiono żadnych obliczeń oraz ich uzasadnienia.  Wobec powyższego organ nie jest w stanie we własnym zakresie zweryfikować tych twierdzeń i przesądzić jednoznacznie czy dla przedmiotowej inwestycji koniecznym jest uzyskanie decyzji środowiskowej.

 

POUCZNIE

 

Bezzasadna odmowa wydania opinii pociąga za sobą skutki prawne przewidziane   w  art. 88 k.p.a.  Na niniejsze  postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. Strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  3. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  4. a/a.

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

Data powstania: wtorek, 5 wrz 2017 11:44
Data opublikowania: wtorek, 5 wrz 2017 11:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 paź 2017 08:11
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1481 razy