BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.7.2017 Ruciane-Nida, 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 6 września 2017 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XLIV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów:

- z XLII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 28 czerwca 2017 r.,

- z X nadzwyczajnej (XLIII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu

31 lipca 2017 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu

28 czerwca 2017 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulińskie dotycząca planów modernizacji

obiektów byłego ośrodka wypoczynkowego „Perła Jezior” w Rucianem-Nidzie.

8. Przedstawienie wizualizacji realizowanego przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora

Mazurskie 2020 z udziałem samorządów projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”.

9. Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy Ruciane-Nida – stan

przygotowania do nowego roku szkolnego 2017 / 2018.

 

C. Część uchwałodawcza :

10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777N ( Mikołajki – Wejsuny –DK Nr 58

od km – 11+149 km do km 12 + 727 km, od km 13 + 073 do km 13 + 411”,

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025,

3) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.,

4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w

Rucianem-Nidzie w ośmioletnią szkołę podstawową,

5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie w ośmioletnią

szkołę podstawową,

6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Ukcie

w ośmioletnią szkołę podstawową,

7) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum

Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie,

8) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida na lata

2017 – 2025,

9) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ruciane-Nida do

roku 2023,

  1. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 – 2025,

  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób przebywających na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

12) uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.

 

11. Przyjęcie deklaracji w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-

Nidzie do istniejącego Zespołu Szkół Samorządowych.

D. Statutowe elementy obrad:

12. Interpelacje radnych.

13. Wnioski i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

15. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

16. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: czwartek, 31 sie 2017 12:23
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2017 12:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 wrz 2017 10:43
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1742 razy