BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.07.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) a także § 3 ust. 1 pkt 50 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Przebudowie z rozbudową budynku hotelu, części rekreacyjnej wraz z basenem i infrastrukturą towarzyszącą (w tym strefą wellness), salą konferencyjno-bankietową, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą” na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/4, 10, 11, 21/1, 21/3, 22/1, 22/4, 22/5, 22/6, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski. Inwestorem jest Mazurski Raj Sp. z o.o.

 

Data powstania: środa, 30 sie 2017 11:38
Data opublikowania: środa, 30 sie 2017 11:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 paź 2017 15:06
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1611 razy