BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu ujednoliconego projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane – Nida wraz prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr XXVI/198/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane - Nida zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ujednoliconego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane - Nida wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane – Nida z wyszczególnionymi zmianami, w dniach od  28.08.2017 r. do 20.09.2017 r. w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida  od godz. 1300.

Zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w ujednoliconym projekcie studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz. U. z 2017 r poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1045) w/w ujednolicony projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 16.10.2017 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida lub na jego adres.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

Data powstania: piątek, 18 sie 2017 09:28
Data opublikowania: piątek, 18 sie 2017 12:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 wrz 2017 10:52
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1646 razy