BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida

 

Ogłoszenie nr 15305 - 2017 z dnia 2017-01-27 r.

Ruciane-Nida:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 11662-2017
Data: 20/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Krajowy numer identyfikacyjny 53082100000, ul. Aleja Wczasów  4, 12220   Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 231 036, e-mail umig@ruciane-nida.z.pl, faks 874 254 456.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ruciane-nida.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 4. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 9. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 30/01/2017, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 01/02/2017, godzina: 09:30,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 30.01.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 4 (sala konferencyjna).
W ogłoszeniu powinno być: 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 01.02.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 4 (sala konferencyjna).

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 4. Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 pkt 9 Pzp, w związku z art. 29 ust. 4 Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudnić co najmniej jedną osobę niepełnosprawną (na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks pracy), o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 721, z późn. zm.). 5. Zatrudnienie osoby, o której mowa w pkt 1 przy realizacji przedmiotu zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zakończenia zatrudnienia w/w osoby przed zakończeniem terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby niepełnosprawnej, tak aby wymagania określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonania zamówienia w zakresie rzeczywistego udziału osoby niepełnosprawnej przy wykonaniu zamówienia, w szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy dowodów potwierdzających zatrudnienie oraz niepełnosprawność osoby niepełnosprawnej, dodatkowych informacji lub weryfikacji tożsamości osoby zatrudnionej. 7. W celu udokumentowania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej Wykonawca będzie zobowiązany: 1) w terminie 7 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu kopię dowodu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej (umowa) oraz dokumenty potwierdzające niepełnosprawność tej osoby (dokumenty winny być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 2) w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować Zamawiającego o ewentualnych zmianach w zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej, przedkładając dokumenty jak w ust. 1) 8. Sankcje z tytułu nie spełnienia w/w wymagań zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Data powstania: piątek, 27 sty 2017 10:34
Data opublikowania: piątek, 27 sty 2017 11:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lut 2017 09:20
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1679 razy