BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

dotyczące przygotowania wniosku dotyczącego zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruciane-Nida"

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruciane-Nida”. Zainteresowani mieszkańcy, planujący wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zdemontowanych wyrobów azbestowych, mogą ubiegać się o dofinansowanie, które może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących:

 • demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest;
 • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
 • unieszkodliwienie odpadu niebezpiecznego.

Pozostałą częścią kosztów - minimum 15%, obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Dofinansowanie w formie dotacji do 85% kosztów kwalifikowanych nie może przekraczać 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. W przypadku gdy poziom ten zostanie przekroczony (na przykład ze względu na nietypowy rodzaj wyrobów zawierających azbest), koszt nadwyżki ponosi właściciel nieruchomości.

Dotacje mogą być udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły
  i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
 2. spółki prawa cywilnego i handlowego.

Regulamin programu dotacyjnego – Usuwanie azbestu, znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Środki krajowe/Konkursy.

W przypadku zakwalifikowania do dofinansowania przez WFOŚiGW w Olsztynie wniosku złożonego przez gminę, całkowity koszt obejmujący demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z poszczególnych posesji zostanie ustalony po dokonaniu wyboru przez gminę uprawnionego wykonawcy, który będzie realizował tą usługę na jej terenie. Wybór wykonawcy w zależności od szacunkowej wartości zamówienia zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Wnioski z załącznikami dotyczące zadania polegającego na usunięciu wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 31.03.2017 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, 12–220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pokój nr 15 (sekretariat). Formularz wniosku oraz niezbędne załączniki można pobrać w Urzędzie – pokój numer 22 lub ze strony internetowej: www.ruciane-nida.pl – zakładka Gospodarka odpadami komunalnymi - USUWANIE AZBESTU 2017 oraz bip.ruciane-nida.pl. Wszelkie informacje w tym zakresie są również udzielane pod numerem telefonu: 87 425 44 40.

Uwaga:

 • SAMO ZŁOŻENIE WNIOSKU PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM DOFINANSOWANIA, GDYŻ DOPIERO WNIOSEK ZŁOŻONY PRZEZ GMINĘ I ZAAKCEPTOWANY PRZEZ WFOŚIGW OZNACZA PRZYZNANIE DOTACJI.
 • W PRZYPADKU DUŻEGO ZAINTERESOWANIA MIESZKAŃCÓW CHCĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE AZBESTU GMINA RUCIANE-NIDA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WCZEŚNIEJSZEGO ZAMKNIĘCIA LISTY WNIOSKODAWCÓW.

 UWAGI DO ZAŁĄCZNIKÓW:

 • wniosek na realizację przedsięwzięcia (składany obligatoryjnie),
 • załącznik nr 1 – oświadczenie (składany obligatoryjnie),
 • załącznik nr 2 – oświadczenie o odpowiedzialności karnej (składany obligatoryjnie),
 • załącznik nr 3 – oświadczenie składane gdy wnioskodawca zgłasza zamiar rozpoczęcia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego (np. gdy chce zdemontować azbest z dachu),
 • załącznik nr 4 - oświadczenie składane do 30/05/2017. Oświadczenie informuje o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Piszu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/ Piotr Ryszard Feliński

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 sty 2017 13:59
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2017 15:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 kwi 2017 11:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2098 razy