BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 I 2 DO TREŚCI SIWZ

Przebudowa drogi gminnej nr 172003N

 

Do Zamawiającego w dniu 12 i 18 stycznia 2017 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 172003N. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi:
 
Zapytanie nr 1
Pkt 1. Czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu? W rozdziale VI pkt. 2 SIWZ Zamawiający nie wymaga kosztorysu jako dokumentu składającego się na ofertę, natomiast w §14 pkt. 2a wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ jest napisane, iż „[…] Wykonawca do wyliczenia wartości robót dodatkowych przyjmie czynniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofertowego.”
W razie konieczności dołączenia do oferty kosztorysu, prosimy o wskazanie czy ma być on sporządzony w formie kosztorysu ofertowego czy szczegółowego?
Odp. Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty.
Zgodnie z § 4 pkt 3 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), kosztorys ofertowy należy przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Kosztorys należy wykonać w formie kosztorysu szczegółowego.
 
Pyt. 2. Stwierdzamy znaczne rozbieżności pomiędzy ilościami robót podanymi w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, a projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. W związku z powyższym, w razie konieczności dołączenia kosztorysu do oferty ma on być sporządzony na podstawie przedmiaru robót dołączonego do SIWZ, czy własnego przedmiaru wykonanego przez Wykonawcę. Ponadto, zg z §4 pkt. 1 ust. 11 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ „Wykonawca obowiązany jest do wykonać szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót
Odp   Kosztorys ma być sporządzony na podstawie przedmiaru robót dołączonego do SIWZ.
 
Pyt. 3. Prosimy o załączenie szczegółowego rysunku technicznego pali prefabrykowanych
Odp. Szczegółowy rysunek techniczny pali prefabrykowanych w załączeniu.
 
Zapytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji o SST D.03.00.00 w/w postępowaniu.
Odp. Uzupełniona dokumentacja w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego.
 
W związku z powyższymi odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
 
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ.
 
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 sty 2017 12:43
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2017 13:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 sty 2017 09:17
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2031 razy