BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z przeprowadzonych konsultacji

Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Celem przeprowadzonych w dniach 14 października 2016 r. - 31 października 2016 r. konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Ruciane-Nida projektu Programu współpracy na 2017 rok oraz uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr LVII/79/10 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 7 października 2016 roku.

Informacja o konsultacjach została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida .

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogły przesłać do dnia 31 października 2016 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida oraz elektronicznie na adres e-mail: barbara.rodzim@ruciane-nida.pl

W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków, uwag, opinii, propozycji rozwiązań do projektu Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Powyższe sprawozdanie udostępnione będzie do wglądu w siedzibie urzędu dla wszystkich zainteresowanych oraz opublikowane na stronie internetowej Miasta i Gminy Ruciane-Nida i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Skonsultowany Program współpracy Gminy Ruciane-Nida został przekazany Radzie Miejskiej w Rucianem-Nidzie a sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/ Piotr Ryszard Feliński

Data powstania: środa, 9 lis 2016 10:47
Data opublikowania: środa, 9 lis 2016 10:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 gru 2016 07:23
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1948 razy