BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.07.2016

 

                                                                                                                                                            Ruciane-Nida, dn. 6 lipca 2016

 

Nasz znak :

IGK.6220.07.2016                            

                                                          

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt. 3, art. 75 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), a także § 3 ust. 1 pkt. 63 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Mazurski Raj” z/s Piaski 5, 12-220 Ruciane-Nida w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącej przystani jachtowej i urządzenia kąpieliska w miejscowości Piaski” zlokalizowanego na działkach nr 32/10 i 32/11 położonych w obrębie Piaski oraz na działce nr 42/5 (jez. Bełdany) położonej w obrębie Iznotaorazpo otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4240.235.2016.MK.2 z dnia 20 maja 2016 roku (data wpływu), jak również opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.4083.13.2016 z dnia 13 maja 2016 roku (data wpływu)

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącej przystani jachtowej i urządzenia kąpieliska w miejscowości Piaski” zlokalizowanego na działkach nr 32/10 i 32/11 położonych w obrębie Piaski oraz na działce nr 42/5 (jez. Bełdany) położonej w obrębie Iznota, w obszarze Natura 2000 i jednocześnie:

I. Określam:

1.  Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida działki nr 32/10 i 32/11 oznaczone są jako tereny zwartej zabudowy turystycznej, natomiast działka nr 42/5 oznaczona jest jako wody.

                                                                                                                                             

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1)     Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 7.00 do 18.00).

2)     Powstające na terenie inwestycji odpady gromadzić w sposób selektywny w miejscach na ten cel przeznaczonych w sposób zapobiegających przedostaniu się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

3)     Wszystkie powstające odpady w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu i powstawania;

4)     Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren i otoczenie uporządkować.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

      Nie określa się.

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.           

 

     Tego typu inwestycje nie są zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii
     przemysłowych.

 

  1. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

     Nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.

                                                          

II. Nie stwierdzam konieczności:

                                                                      

   1. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

 

Nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania na terenie
   otaczającym omawianą inwestycję.

 

2. wykonania kompensacji przyrodniczej.

 

Nie zachodzi konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

 

III. Nie nakładam na Mazurski Raj Sp. z o.o. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

 

IV.   Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.

 

Uzasadnienie

Mazurski Raj Sp. z o.o. wystąpił w dniu 21 kwietnia 2016 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącej przystani jachtowej i urządzenia kąpieliska w miejscowości Piaski” zlokalizowanego na działkach nr 32/10 i 32/11 położonych w obrębie Piaski oraz na działce nr 42/5 (jez. Bełdany) położonej w obrębie Iznota. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz z stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wydał opinię sanitarną znak ZNS.4083.13.2016 z dnia 13 maja 2016 r. (data wpływu) w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po przeanalizowaniu dokumentacji postanowieniem znak WOOŚ.4240.235.2016.MK.2 z dnia 20 maja 2016 roku (data wpływu) wyraził opinię, iż dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Burmistrz postanowieniem z dnia 31 maja 2016 roku odstąpił od obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Stosownie do dyspozycji art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadomiono strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji. Żadna ze stron postępowania nie skorzystała z przysługującego jej prawa. Wobec braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko burmistrz wydał decyzję środowiskową.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz na Specjalnym Obszarze Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB 280008), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późń. zm.) oraz na obszarze mającym specjalne znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Piska” (PLH 280048). Przedsięwzięcie to nie jest bezpośrednio związane z ochroną tych obszarów, ani też nie wynika z tej ochrony, w związku z czym może negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.

Na analizowanym terenie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie inwestycja, zlokalizowana będzie na działce o nr 42/5 (Jezioro Bełdany), w obrębie geod. Iznota, przy działce o nr 32/10 i 32/11, położonych w obrębie Piaski, w gminie Ruciane-Nida. Przebudowywana przystań jachtowa należy do hotelu „Mazurski Raj”. Zamierzenie obejmuje powierzchnię ok. 7500 m2 akwenu Jez. Bełdany.

Przebudowa istniejącej przystani będzie polegać na:

● przedłużeniu istniejącego falochronu o 45 m, poprzez wykonanie nowej części falochronu z elementów pływających,

● wykonanie nowego falochronu pływającego o dł. 27,5 m, równoległego do linii brzegowej

● wykonanie nowego falochronu pływającego o dł. 14 m, prostopadłego do linii brzegowej,

● wygrodzenie basenów kąpielowych poprzez przedłużenie istniejącego pirsu w celu uzyskania mola spacerowego o dł. 46,5 m,

● przedłużenie pływającej kei o 72 m, równoległej do brzegu jeziora,

● przedłużenie pomostu zamykającego baseny kąpielowe o dł. 40,5 m, prostopadłego do brzegu jeziora.

Faza realizacji inwestycji będzie dotyczyć montażu gotowych elementów z prefabrykatów, które zostaną wykonane poza miejscem realizacji inwestycji i dowiezione na miejsce w celu bezpośredniego wykorzystania. Sam montaż, wykonywany przy użyciu dźwigu nie będzie uciążliwy dla środowiska, nie będą powstawały żadne odpady. Etap ten może wiązać się z ewentualnym, okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego (dźwigu) oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Prace budowlane powinny być wykonywane tylko w godzinach dziennych oraz w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować jednocześnie. Ewentualne odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji powinny być selektywnie gromadzone w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji będą trafiały do kanalizacji sanitarnej. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac montażowo-budowlanych.

Planowana rozbudowa portu będzie stanowiła miejsce postoju i cumowania jednostek pływających oraz nadal pełniła funkcję przystani śródlądowej. Dodatkowo, wygrodzone kąpielisko będzie atrakcją dla turystów. Jezioro Bełdany jest aktywnie wykorzystywane przez turystów i właśnie w tym celu zostanie zrealizowana inwestycja, w związku z tym, inwestycja nie wprowadzi nowych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i najbliższe otoczenie. Nie przewiduje się także pogorszenia klimatu akustycznego. Nowo wybudowana infrastruktura nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ścieki bytowe pochodzące z jachtów będą przekazywane do szczelnych zbiorników i transportowane do zrzutu do oczyszczalni ścieków, specjalistycznym, mobilnym urządzeniem.

Zważywszy na stosunkowo duży stopień przekształcenia antropogenicznego miejsca realizacji inwestycji, przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie wpływać na przyrodnicze elementy środowiska. Ponadto, intensywny ruch turystyczny odbywający się na omawianym terenie nie sprzyja funkcjonowaniu siedlisk cennych gatunków ptaków oraz innych zwierząt i roślin. W związku z powyższym, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczone zostały ww. obszary Natura 2000, a także nie będzie miało wpływu na ich integralność oraz na walory przyrodnicze i krajobrazowe, dla których powołany został ww. park krajobrazowy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów  z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych Nr JCWPd:33, region wodny Środkowej Wisły. Stan jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożona. Inwestycja znajduje w obszarze jeziornej JCWP o nazwie Bełdany (kod: PLLW30185), której stan określono jako zły  i występuje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. W związku z powyższym dla analizowanej JCWP wprowadzono derogację czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych może nastąpić dopiero do 2021 (2027) roku. Z uwagi na rodzaj i zakres inwestycji stwierdza się, że jego realizacja i eksploatacja nie będzie wpływać na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach leśnych, obszarach wodno-błotnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, a także na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Ponadto,  z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania negatywnych oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

 

Organ wydający decyzje środowiskową nie nałożył na inwestora obowiązku oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji z bezwzględnym zachowaniem warunków nałożonych na inwestora w sentencji przedmiotowej decyzji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

           

Uwzględniając brak znaczącego wpływu inwestycji na środowisko i obszar Natura 2000 określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

            W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

1. Mazurski Raj Sp. z o.o.

2. Stanica Żeglarska Korektywa Sp. z o.o.

3. Starosta Piski.

4. Nadleśnictwo Maskulińskie.

5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

6. Jacek Bozio.

7. Iwona Bozio.

8. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji nr IGK.6220.07.2016

o uwarunkowaniach środowiskowych

z dnia 6 lipca 2016 roku

 

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

 

Przebudowa istniejącej przystani będzie polegać na:

● przedłużeniu istniejącego falochronu o 45 m, poprzez wykonanie nowej części falochronu z elementów pływających,

● wykonanie nowego falochronu pływającego o dł. 27,5 m, równoległego do linii brzegowej

● wykonanie nowego falochronu pływającego o dł. 14 m, prostopadłego do linii brzegowej,

● wygrodzenie basenów kąpielowych poprzez przedłużenie istniejącego pirsu w celu uzyskania mola spacerowego o dł. 46,5 m,

● przedłużenie pływającej kei o 72 m, równoległej do brzegu jeziora,

● przedłużenie pomostu zamykającego baseny kąpielowe o dł. 40,5 m, prostopadłego               do brzegu jeziora.

 

Data powstania: czwartek, 7 lip 2016 10:16
Data opublikowania: czwartek, 7 lip 2016 11:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 sie 2016 11:53
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2201 razy