BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603):

Przedmiotem sprzedaży jest dzialka budowlana nie zabudowana, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren przeznaczony pod handel i gastronomię, ozn. nr geod. 115/56, o pow. 107 m2, poł. w Rucianem-Nidzie ul. Dworcowa. KW 13032
Cena 59.820,00 zł + 13.160,40 zł - 22% VAT = 72.980,40 zł

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 115/54 zgodnie z uchwałą nr XXII/68/2004, z dnia 27 lipca 2004 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Nabywca cenę sprzedaży winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie lub może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie jej na raty roczne. Kwota rozłożona na raty jest oprocentowana i zabezpieczona hipotecznie na nabywanej działce. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.
Koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży pokrywa Gmina Ruciane-Nida.

3.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej.

4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 29.09.2006 roku do dnia 20.10.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Data powstania: piątek, 29 wrz 2006 12:10
Data opublikowania: piątek, 29 wrz 2006 12:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 paź 2006 08:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2779 razy