BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

wykaz nieruchomości


przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity – Dz.U Nr 261, poz.2603 z 30.11.2004 roku)

Przedmiotem sprzedaży jest działka ozn. nr geod. 140/2, o pow. 281 m2 wraz z segmentem budynku mieszkalnego nr 12b zlokalizowanym na tej działce, w którym jest jeden lokal mieszkalny. KW 26992.
Cena - 36.370,00 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida, sprzedaż jej następuje w wykonaniu uchwały nr XXV/73/2000 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 30.09.2000 roku na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Nabywcą jest najemca nieruchomości Pani Klimaszewska Czesława.
3. Zgodnie z uchwałą nr XXX/24/2001 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 27 lutego 2001 roku przy sprzedaży lokalu mieszkalnego zastosowana zostanie bonifikata wynosząca: a/ w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu – 80%
b/ w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu – 60%.
4. Kwota sprzedaży może być rozłożona na raty roczne na wniosek nabywcy. Podlega
oprocentowaniu zgodnie z uchwałą nr XI/15/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z
dnia 26 marca 1998 roku oraz zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki
przymusowej na nabywanej nieruchomości.
5. Sprzedaż następuje w formie umowy notarialnej spisanej na koszt nabywcy.
6. Wpłata jednorazowa lub pierwsza rata roczna winna być wniesiona przed spisaniem
umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364
0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie
7. Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie podania do publicznej
wiadomości niniejszego wykazu.
8. Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U Nr 54, poz.
535 z 2004 roku).
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w okresie od dnia 19.09.2006 roku do dnia 10.10.2006 roku.
Data powstania: wtorek, 19 wrz 2006 10:20
Data opublikowania: środa, 20 wrz 2006 07:30
Data przejścia do archiwum: środa, 18 paź 2006 18:22
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2922 razy