BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.12.2015

                                                                                                                                                                      Ruciane-Nida, dn. 15 grudnia 2015

IGK.6220.12.2015

 

 P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” zlokalizowanegona działkach o nr 87/22 i 86/16 położonych w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000,

 

         p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” zlokalizowanegona działkach o nr 87/22 i 86/16 położonych w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida,        w obszarze Natura 2000, do czasu opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

 

              u z a s a d n i e n i e

              Pani Lidia Ulążka wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” zlokalizowanegona działkach o nr 87/22 i 86/16 położonych w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu na inwestora nałożono postanowieniem znak: IGK.6220.12.2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Wobec powyższego stosownie do dyspozycji art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawieszono postępowanie do czasu dostarczenia raportu oddziaływania na środowisko.

                   W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie

 

 

Otrzymują:

  1. wnioskodawca.
  2. Barbara Witkowska.
  3. Marek Witkowski.
  4. strony postępowania w drodze obwieszczenia (art. 49 K.p.a.)

      5. a/a

 

 

Sporządził:

Data powstania: środa, 16 gru 2015 08:59
Data opublikowania: środa, 16 gru 2015 10:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sty 2016 07:09
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1466 razy