BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

NA WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida, prowadzony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wspólny Słownik Zamówień – PCV – 45233142-6, 45233220-7

1.2. Zamówienie obejmuje wykonywanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o powierzchni ok. 650 m2 ubytków, grysami o frakcjach 2 - 6,3 mm i 6,3 -12,8 mm oraz emulsją asfaltową.
1.3. W ofercie należy określić ceny netto i brutto za 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni drogi bez względu na głębokość ubytków. Na poszczególne prace wg zapotrzebowania będą wydawane zlecenia.
1.4. Na udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych (Pzp) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia - 15 październik 2006 r.

3. WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
4) muszą spełniać warunki opisane w art. 22 ust. 1 Ustawy;
5) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny zapewniający wykonanie zamówienia.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZAWARTOŚCI OFERT

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3) Oferta powinna obejmować całość zamówienia - nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
4) Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty (oryginały lub uwierzytelnione kopie), wymienione w ppkt. 6.
5) Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Wszystkie strony, a także miejsca w których Wykonawca wniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a. wypełniony formularz ofertowy wraz z cenami (załącznik nr 1 do SIWZ);
b. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2);
c. aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzielności gospodarczej, potwierdzający, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

6. WADIUM

Zamawiający nie przewiduje składania wadium

7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę na wykonanie ww. zamówienia należy umieścić w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenie: „OFERTA NA REMONT DRÓG BITUMICZNYCH”.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pokój nr 15 nie później niż do dnia 12 września 2006 r. do godz. 930.

2) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwarcia.

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1) Otwarcie ofert nastąpi 12 września 2006 r. o godz. 1000 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
2) Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.
3) Oferty, które nie będą spełniać warunków niniejszej SIWZ oraz naruszać przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
4) W przypadku ,gdyby wpłynęła mniej niż jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony.
5) Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, umieści na stronie internetowej oraz prześle powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. W zawiadomieniu do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi warunki zawarcia umowy.

11. OCENA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

- cena brutto za 650 m2 nawierzchni - 100 %

Metoda oceny:

najniższa cena oferty
P = -------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1) Wartość oferty musi być podana w cenach netto i brutto w złotych polskich.
2) Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
3) Ceny winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie Wykonawca oferuje.
4) Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu postępowania
z należnymi podatkami i opłatami.

13. USTALENIA DODATKOWE

1) Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym:
a) korespondencyjnie na adres Zamawiającego
b) telefonicznie: 087 4231036
2) Uprawnionym przedstawicielem do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Jerzy Waszkiewicz - Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Artur Chudzik - Referent Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 54, w godz. 800- 1400, pokój nr 3.
3) Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji:
a) Zamawiający udzieli pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania zawiązane z prowadzonym postępowaniem przetargowym, zgłoszone nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert, tj. do 6.09.2006 r. pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w materiałach przetargowych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
4) Zamawiający w razie potrzeby może udzielić zamówienia uzupełniającego dotyczącego przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
5) Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w treści projektu (załącznik nr 3).
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej

14. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

1) Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielenia zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2) Warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy określone w niniejszej SIWZ nie podlegają oprotestowaniu.
3) Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wzięcia ustawą.

15. AUKCJA ELEKTRONICZNA

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. INNE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Ruciane-Nida, dnia 24 sierpnia 2006 r.

Załączniki do SIWZ:
1. Oferta na wykonanie zamówienia
2. Oświadczenie wg art. 22 ust. 1 Ustawy
3. Projekt UmowyZałącznik nr 1
OFERTA
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ........................................................................................
...........................................................................................................................................
Do:
Burmistrza Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego PD-3410/10/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. na wykonywanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida:
oferujemy wykonywanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg bitumicznych gminnych o powierzchni ok. 650 m2 grysami o frakcjach 2 - 6,3 mm i 6,3 -12,8 mm oraz emulsją asfaltową w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za następujące ceny:
- cena za 650 m2 remontu nawierzchni dróg .............. zł brutto (słownie: ………… ……....................................................................................................................)
- cena za 650 m2 remontu nawierzchni dróg ………... zł netto (słownie: ………….
…………………………………………………………………………………)
- cena za remont nawierzchni 1 m2 - .................. zł netto (słownie: ……………….. ............................................................................................................................)
- cena za remont nawierzchni 1 m2 - ….………. zł brutto (słownie: ………………
…………………………………………………………………………………)
1. Zamówienie będziemy wykonywać zgodnie ze zleceniami i będziemy dyspozycyjni do 15 października 2006 r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Usługi objęte zamówieniem wykonamy we własnym zakresie.
4. Oświadczamy, że projekt umowy załączony do SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.

Załączniki do oferty:
a. ……………………………………………
b. ……………………………………………
c. ……………………………………………
d. ……………………………………………

..............................................................
(podpis Wykonawcy)
Sporządzono: ........................... dn. ............................

PD-3410/10/2006 Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

na wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida

Nazwa wykonawcy: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.


Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą...................................................
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)
............................................... dn. ...........................................................

PROJEKT Załącznik nr 3
Umowa Nr PD-3420/ /2006

Zawarta w dniu …………… 2006 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie pomiędzy: Gminą Ruciane-Nida reprezentowaną przez:
1. Leszka Marka Gryciuka - Burmistrza Miasta i Gminy
oraz Jarosława Huberta Zyskowskiego - Skarbnika Miasta, jako kontrasygnującego
zwaną „Zamawiającym”, NIP 849-10-01-236
a
………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, NIP/Regon ……………………
w przedmiocie wykonywania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida zgodnie z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym z dnia 24 sierpnia 2006 r. oraz SIWZ będącej załącznikiem do niniejszej umowy, o następującej treści:

§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych o powierzchni ok.650 m2 bez wzgledu na głębokość ubytków grysami o frakcjach 2 – 6,3 i 6,3 – 12,8 mm oraz emulsją asfaltową.
2. Wszystkie prace objęte zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie.

§ 2.
Prace objęte niniejszą umową będą wykonane do 15 października 2006 r. bezpośrednio na wskazanych przez Zamawiającego miejscach, aż do wyczerpania zamówienia, według ustaleń z Zamawiającym po uprzednim zleceniu przez Zamawiającego.

§ 3.
Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przedstawioną ofertą posiada uprawnienia oraz sprzęt do wykonania zamówienia.

§ 4.
Wartość całości wykonanych prac objętych umową nie może przekroczyć ……………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………. złotych). Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się wg cen jednostkowych.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową bez względu na głębokość ubytków wynosi ………. zł brutto/m2 (słownie: ……………………………………
………………………………………..zł/m2).

§ 5.
1. Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu wykonania przez Wykonawcę.
2. Zamawiający określi przy odbiorze robót termin usunięcia stwierdzonych usterek, wad i niedoróbek.
3. Odbiór ostateczny robót przez Zamawiającego nastąpi w przeciągu 14 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac.
4. Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w przeciągu 14 dni od odbioru ostatecznego i otrzymania faktury, w formie przelewu na rachunek Wykonawcy.

§ 6.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy.
Termin gwarancji jakości wynosi rok od daty odbioru robót przez Zamawiającego.

§ 7.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnego z art. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną część umowy.
§ 8.
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego,
b) 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia po terminie określonym w § 2 niniejszej umowy w wysokości,
c) 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a) odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie faktur,
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

§ 9.
Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji odbierającego – Artura Chudzika – Młodszego Referenta UMiG w Rucianem-Nidzie
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy - ……………………………………………..

§ 10.
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 11.
Ewentualne spory wynikające z zawartej umowy, strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.
Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Z A M A W I A J Ą C Y : W Y K O N A W C A :Data powstania: czwartek, 24 sie 2006 13:54
Data opublikowania: czwartek, 24 sie 2006 14:30
Data przejścia do archiwum: środa, 13 wrz 2006 08:24
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2986 razy