BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.5.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony, iz w postępowaniu dotyczącym uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „remoncie eksploatowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzyże” zlokalizowanej na działkach nr 124/2 oraz 124/3 położonych w obrębie Krzyże, inwestor: ERGO – TECH Sławomir Kamiński, działając na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 wraz ze zmianami), w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013.1235 wraz ze zmianami) a także § 3 ust. 1 pkt. 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 wraz ze zmianami) zwrócił się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

Data powstania: czwartek, 23 lip 2015 09:52
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2015 10:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2015 14:23
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2287 razy