BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonał nastEpujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

1. W Rozdziale III ust. 1 SIWZ pkt a) otrzymuje brzmienie:

a) część 1 – trasa nr 1 (Iznota – Nowy Most – Ukta – Zameczek – Ukta)
długość trasy w obie strony - 45 km, liczba dzieci dowożonych – 14, dowożonych w
różnych godzinach

2. W Rozdziale XI SIWZ ust. 1,2 i 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę na wykonanie ww. zamówienia należy umieścić w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenie: „OFERTA NA DOWÓZ DZIECI część I, II, III lub IV” oraz „Nie otwierać przed 2015.05.27 godz. 10:00”.
2. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pokój nr 15 (sekretariat) nie później niż do dnia 27.05.2015 r. do godz. 09:30.
6. Otwarcie ofert nastąpi 27.05.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pokój nr 4.

Informacja o zmianie treści SWZ stanowi integralną część SIWZ na dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Data powstania: czwartek, 21 maj 2015 08:17
Data opublikowania: czwartek, 21 maj 2015 09:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 maj 2015 10:22
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2043 razy