BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dowóz dzieci w wieku 3 - 5 lat do Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie III
Ruciane-Nida: Dowóz dzieci w wieku 3 - 5 lat do Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie III
Numer ogłoszenia: 8125 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 265141 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci w wieku 3 - 5 lat do Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie III.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz z terenu Gminy Ruciane-Nida dzieci w wieku 3-5 lat do Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie (ul. Gwarna 2) w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III, z poniższych miejscowości: - Warnowo (3 dzieci), - Wejsuny (4 dzieci), - Wólka (2 dzieci), - Osiniak-Piotrowo (2 dzieci), - Śwignajno Wielkie (2 dzieci), - Śwignajno Małe (1 dziecko), - Wygryny (2 dzieci), - Krzyże (1 dziecko), - Karwica (2 dzieci). 2. Sugerowana trasa przewozu: Warnowo - Wejsuny - Wygryny - Śwignajno Małe - Śwignajno Wielkie - Wólka - Osiniak Piotrowo - Ruciane - Nida. Następnie Karwica - Krzyże - Ruciane - Nida. Szacowana dzienna liczba kilometrów 115 km (przewóz w obie strony). Godziny przywozu dzieci do Przedszkola: 7.00 - 8.00. Godziny odbioru dzieci z Przedszkola: 14.00 - 15.00. 3. Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy: a) przewóz dzieci z miejscowości z terenu Gminy Ruciane-Nida uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie w dni nauki w przedszkolu oraz z Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie do ww. miejscowości po zakończeniu zajęć zgodnie z tygodniowym planem zajęć, b) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom podczas przewozu z miejscowości zamieszkania do placówki oświatowej i drodze powrotnej oraz w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu zgodnie z przepisami ustawowymi (zapewnienie opiekuna). 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych (Pzp) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Nr POKL.09.01.01-28-008/13-00 z dnia 25.09.2013 r..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Transportowe Jerzy Jankiewicz, Szeroki Bór 9/1, 12-214 Wiartel, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47916,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 42550,00

Oferta z najniższą ceną: 42550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 65205,00

Waluta: PLN.

Data powstania: wtorek, 20 sty 2015 12:58
Data opublikowania: wtorek, 20 sty 2015 14:48
Data przejścia do archiwum: środa, 28 sty 2015 12:05
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2157 razy