BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.10.2014
Ruciane-Nida dn. 9 stycznia 2015

PNO.6220.10.2014


D E C Y Z J A


Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267– tekst jednolity) po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, zlokalizowanej na działce nr 203 położonej w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida

Postanawiam
Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE zlokalizowanej na działce nr 203 położonej w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie
W dniu 8 września 2014 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida wpłynął wniosek T-MOBILE Polska S.A. reprezentowanego przez Pana Artura Juszkiewicza ATEM Polska Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 30 września 2014 roku Burmistrz wszczął postępowanie oraz zdecydował się powołać biegłego z zakresu telekomunikacji ruchomej (systemy telefonii komórkowej oraz inne systemy oparte na komunikacji bezprzewodowej) w celu określenia, bazując na przedłożonej przez inwestora dokumentacji, jaka jest równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny, biorąc pod uwagę miejsca dostępne dla ludności i czy tak obliczona zgodna jest z progami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.). Określenie tej mocy miało na celu zbadanie czy dla przedmiotowej inwestycji koniecznym jest uzyskanie decyzji środowiskowej a jeśli tak to czy jest to przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco czy też potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W dniu 5 grudnia 2014 roku wpłynęła do organu opinia biegłego. Biegły na podstawie dostarczonych przez pełnomocnika danych dokonał obliczeń i stwierdził, iż równoważna moc promieniowana izotropowo dla obu systemów GSM 900 i UMTS 900 wynosić będzie 7925 W. Wprawdzie jest to wartość dużo wyższa niż określona przez inwestora - 5286 W, lecz niższa niż wartości określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.), które jest podstawą do orzekania czy dla przedmiotowej inwestycji koniecznym jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Wobec powyższego po analizie materiałów oraz opinii biegłego, Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nie znalazł podstaw prawnych by prowadzić dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie i umorzył je jako bezprzedmiotowe.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencjiPouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od jej otrzymania

Otrzymują:
1. Artur Juszkiewicz - pełnomocnik
2. strony postępowania
3. a/a
Data powstania: piątek, 9 sty 2015 13:07
Data opublikowania: piątek, 9 sty 2015 13:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:37
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2670 razy