BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, nieruchomości gruntowe ujawnione w KW OL1P/00012959/8, nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na przedmiotowe nieruchomości zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy - dla zamierzenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, niżej wymienione:

a) działka ozn. nr geod. 414/1, o pow. 704 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,
cena wywoławcza netto 45 894,00 zł, wadium 7 000,00 zł;
b) działka ozn. nr geod. 414/2, o pow. 536 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,
cena wywoławcza netto 34 942,00 zł, wadium 5 000,00 zł;
c) działka ozn. nr geod. 414/3, o pow. 679 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,
cena wywoławcza netto 44 264,00 zł, wadium 7 000,00 zł;
d) działka ozn. nr geod. 414/4, o pow. 596 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,
cena wywoławcza netto 38 853,00 zł, wadium 7 000,00 zł;
e) działka ozn. nr geod. 414/5, o pow. 805 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,
cena wywoławcza netto 52 478,00 zł, wadium 7 000,00 zł;

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 22 stycznia 2015 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2015 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 19 stycznia 2015r. włącznie (pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
5. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
8. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Podano do publicznej wiadomości: od dnia 19 grudnia 2014r. do dnia 19 stycznia 2015r.


Burmistrz Miasta i Gminy
Ruciane-Nida
Data powstania: piątek, 19 gru 2014 14:10
Data opublikowania: piątek, 19 gru 2014 14:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2015 14:17
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2677 razy