BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida: Referent ds. egzekucji i opłat lokalnych

Miejsce wykonywania pracy - Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku referenta.
Do konkursu przystąpić może osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne (formalne):

  1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
  2. wykształcenie wyższe,
   c)
  3. znajomość przepisów z zakresu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej oraz przepisów wykonawczych do ww. Ustaw.

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. swobodne poruszanie się w środowisku komputerowego modułu podatków systemu PUMA, SHRIMP,
  2. obsługa komputera (pakiet OFFICE),
  3. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 2 lata,
  4. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej,
  5. odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.


II. Podstawowe obowiązki referenta:

 1. egzekucja zobowiązań podatkowych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych – od osób fizycznych i prawnych,
 2. egzekucja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, czynszu najmu, sprzedaży nieruchomości, przekształcania prawa użytkowania gruntu, renty planistycznej,
 3. prowadzenie postępowań związanych z umorzeniami, odroczeniami, oraz rozłożeniami na raty zobowiązań (zaległości) podatkowych,
 4. udział w kontrolach podatkowych,
 5. wydawanie zaświadczeń.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

IV. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "pracownik do spraw egzekucji podatków i opłat lokalnych" w terminie do 29 grudnia 2014 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu pokój nr 15, lub przesłać listem na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 425 44 30.

V. Pozostałe informacje.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczona na stronie internetowej http://bip.ruciane-nida.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.
Konkurs prowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Wioletta Jaworska-Bastek - Skarbnik Gminy, pok. Nr 14, tel.
87 425 44 30.
Data powstania: piątek, 19 gru 2014 12:36
Data opublikowania: piątek, 19 gru 2014 12:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 gru 2014 09:28
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2533 razy